N01  巫罗加什  BULOH KASAP
奥斯曼再益 (巫统) 7,691票 
费道斯 (回教) 3,225票 
多数票:4,466张
废 票:360张
投票率:73.11%
选民: 15,424
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  利民达  JEMENTAH
李煌治 (马华) 9,658票 
彭学良 (行动) 8,352票 
多数票:1,306张
废 票:424张
投票率:72.91%
选民: 25,284
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  柏玛尼斯  PEMANIS
刘清分 (民政) 9,708票 
奥斯曼瑟拉玛特 (回教) 4,573票 
多数票:5,135张
废 票:353张
投票率:75.61%
选民: 19,355
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  哥美拉  KEMELAH
阿育拉末 (巫统) 8,639票 
峇哈鲁丁 (公正) 3,204票 
多数票:5,435张
废 票:239张
投票率:76.55%
选民: 15,783
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  丁能  TENANG
苏来曼达哈 (巫统) 6,367票 
莫哈末沙依米 (回教) 3,875票 
多数票:2,492张
废 票:413张
投票率:73.59%
选民: 14,511
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  彼咯  BEKOK
陈国煌 (马华) 7,510票 
庄德志 (行动) 5,566票 
多数票:1,944张
废 票:304张
投票率:70.92%
选民: 18,957
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  武吉士南邦  BUKIT SERAMPANG
达希尔莫哈末达益 (巫统) 10,605票 
玛弗兹 (回教) 3,355票 
多数票:7,250张
废 票:356张
投票率:75.94%
选民: 18,880
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  佐勒  JORAK
沙鲁丁沙烈 (巫统) 10,097票 
奥斯曼哈欣 (回教) 5,493票 
多数票:4,604张
废 票:356张
投票率:75.48%
选民: 21,162
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  甘蜜  GAMBIR
阿苏占慕尼雅尼 (国大) 8,190票 
卡依欣不拉欣 (回教) 5,727票 
多数票:2,463张
废 票:499张
投票率:77.29%
选民: 18,724
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  东甲  TANGKAK
吴池池  (马华) 7,130票 
李富豪 (行动) 6,835票 
多数票:295张
废 票:522张
投票率:75.60%
选民: 19,198
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  实廊  SEROM
阿都干尼 (巫统) 10,088票 
鲁斯曼 (回教) 5,117票 
多数票:4,971张
废 票:348张
投票率:75.85%
选民: 20,579
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  文打烟  BENTAYAN
魏宗贤 (行动) 9,118票 
李俊滽 (马华) 6,332票 
多数票:2,786张
废 票:277张
投票率:74.12%
选民: 21,233
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  新加旺  SUNGAI ABONG
赛依布拉欣 (回教) 8,776票 
卡马鲁丁 (巫统) 7,226票 
多数票:1,550张
废 票:316张
投票率:75.73%
选民: 21,592
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  武吉南宁  BUKIT NANING
阿都拉莫哈末 (巫统) 6,716票 
阿利亚沙西 (公正) 3,821票 
多数票:2,895张
废 票:367张
投票率:81.65%
选民: 13,547
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  马哈拉尼  MAHARANI
莫哈末塔斯林 (回教) 8,154票 
莫哈末依斯迈 (巫统) 7,996票 
多数票:158张
废 票:384张
投票率:72.50%
选民: 22,902
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  双溪峇浪  SUNGAI BALANG
罗比雅 (巫统) 7,667票 
马力科 (回教) 5,649票 
多数票:2,018张
废 票:391张
投票率:75.74%
选民: 18,117
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  圣模那  SEMERAH
斯山苏丁 (巫统) 13,156票 
慕曼哈斯密 (公正) 8,082票 
多数票:5,074张
废 票:545张
投票率:76.24%
选民: 28,562
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  铁山  SRI MEDAN
阿末查哈里加米尔 (巫统) 12,488票 
莫卡拉兹 (回教) 4,834票 
多数票:7,654张
废 票:466张
投票率:82.17%
选民: 21,671
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  永平  YONG PENG
林其妹 (马华) 8,064票 
黄南山 (行动) 5,571票 
多数票:2,493张
废 票:490张
投票率:77.12%
选民: 18,328
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  昔玛朗  SEMARANG
山苏巴里 (巫统) 10,180票 
阿礼雅 (回教) 2,866票 
多数票:7,314张
废 票:287张
投票率:81.05%
选民: 16,477
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  巴力亚尼  PARIT YAANI
黄世忠 (马华) 9,419票 
哈欣佐苏 (回教) 5,562票 
多数票:3,857张
废 票:358张
投票率:78.65%
选民: 19,545
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  巴力拉惹  PARIT RAJA
阿兹卡拉威 (巫统) 9,690票 
慕斯达法 (回教) 3,863票 
多数票:5,827张
废 票:334张
投票率:80.50%
选民: 17,300
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  帆加兰  PENGGARAM
高志财 (马华) 12,761票 
颜碧贞 (行动) 12,186票 
多数票:575张
废 票:1,232张
投票率:79.40%
选民: 34,519
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  新加兰  SENGGARANG
嘉化哈欣 (巫统) 9,034票 
莫哈末南利 (回教) 6,006票 
多数票:3,028张
废 票:428张
投票率:78.26%
选民: 19,799
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  龙引  RENGIT
阿育嘉米尔 (巫统) 8,656票 
哈山努丁 (回教) 3,377票 
多数票:5,279张
废 票:293张
投票率:78.43%
选民: 15,751
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  吗什  MACHAP
阿都哈密 (巫统) 8,909票 
阿都拉胡申 (回教) 4,731票 
多数票:4,178张
废 票:369张
投票率:76.81%
选民: 18,244
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  拉央拉央  LAYANG LAYANG
翁莫哈末雅欣 (巫统) 7,015票 
叶韦宽 (公正) 4,573票 
多数票:2,442张
废 票:375张
投票率:72.10%
选民: 16,615
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  明吉摩  MENGKIBOL
黄南华 (行动) 13,538票 
颜炳寿 (马华) 12,257票 
多数票:1,281张
废 票:561张
投票率:75.79%
选民: 35,253
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  马哥打  MAHKOTA
再益沙达 (巫统) 17,489票 
凯鲁法依兹 (回教) 9,009票 
多数票:8,480张
废 票:1,038张
投票率:77.40%
选民: 35,980
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  巴罗  PALOH
何襄赞 (马华) 6,988票 
陈廷超 (行动) 4,194票 
多数票:2,794张
废 票:360张
投票率:71.89%
选民: 16,084
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  加亨  KAHANG
威雅南丹 (国大) 9,272票 
阿都哈林 (公正) 3,948票 
多数票:5,324张
废 票:386张
投票率:79.83%
选民: 17,097
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  兴楼  ENDAU
再纳阿比丁 (巫统) 7,393票 
阿末沙益 (回教) 3,866票 
多数票:3,527张
废 票:261张
投票率:70.99%
选民: 16,269
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  丁加洛  TENGGAROH
慕鲁嘉苏丽 (国大) 11,789票 
沙哈阿都拉 (回教) 3,556票 
多数票:8,233张
废 票:527张
投票率:79.30%
选民: 20,176
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  班迪  PANTI
峇德里达苏基 (巫统) 9,466票 
阿都拉史迪 (回教) 1,963票 
多数票:7,503张
废 票:189张
投票率:80.55%
选民: 14,448
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  巴西拉惹  PASIR RAJA
阿汉峇峇 (巫统) 9,679票 
敏哈特 (回教) 2,950票 
多数票:6,729张
废 票:1,123张
投票率:79.38%
选民: 17,849
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  素里里  SEDILI
拉斯曼 (巫统) 14,017票 
莫纳因哈山 (回教) 1,259票 
多数票:12,758张
废 票:330张
投票率:81.32%
选民: 19,190
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  旧柔佛  JOHOR LAMA
爱霞莫哈末阿立夫 (巫统) 8,668票 
卡玛丁 (回教) 2,363票 
多数票:6,305张
废 票:228张
投票率:75.06%
选民: 15,000
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  本那哇  PENAWAR
哈米玛曼苏 (巫统) 11,466票 
柏莫尼贾斯敏 (回教) 1,364票 
多数票:10,102张
废 票:172张
投票率:79.14%
选民: 16,498
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  丹绒素拉  TANJUNG SURAT
哈仑阿都拉 (巫统) 10,487票 
阿都拉萨 (公正) 1,279票 
多数票:9,208张
废 票:215张
投票率:75.47%
选民: 16,504
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  地南  TIRAM
毛利占布江 (巫统) 17,005票 
古慕达拉曼 (回教) 8,827票 
多数票:8,178张
废 票:680张
投票率:77.90%
选民: 34,018
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  优景镇  PUTERI WANGSA
阿都哈林苏莱曼 (巫统) 13,656票 
斯拉库马兰 (公正) 7,935票 
多数票:5,721张
废 票:485张
投票率:77.49%
选民: 28,487
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  柔佛再也  JOHOR JAYA
陈书北 (马华) 19,538票 
纳西尔华合 (人民党) 9,050票 
多数票:10,488张
废 票:713张
投票率:77.34%
选民: 38,167
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  百万镇  PERMAS
慕努三米 (国大) 13,878票 
赛奥斯曼 (回教) 11,860票 
多数票:2,018张
废 票:590张
投票率:76.02%
选民: 34,695
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  丹绒布蒂里  TANJONG PUTERI
阿丹苏米鲁 (巫统) 23,023票 
苏柏拉 (公正) 9,283票 
多数票:13,740张
废 票:711张
投票率:70.16%
选民: 47,062
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  士都浪  STULANG
莫泽浩 (马华) 16,273票 
诺曼 (行动) 10,092票 
宋新辉 (人民党) 2,198票 
多数票:6,181张
废 票:770张
投票率:68.76%
选民: 42,663
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N46  彭加兰林丁  PENGKALAN RINTING
谢松清 (马华) 21,203票 
拉玛都拉 (回教) 10,829票 
多数票:10,374张
废 票:610张
投票率:70.21%
选民: 46,664
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N47  甘拔士  KEMPAS
奥斯曼沙比安 (巫统) 15,897票 
苏海占凯亚 (回教) 7,711票 
多数票:8,186张
废 票:439张
投票率:73.13%
选民: 32,958
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N48  士姑来  SKUDAI
巫程豪 (行动) 23,124票 
张国智 (民政) 10,270票 
多数票:12,854张
废 票:590张
投票率:76.57%
选民: 44,459
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N49  努沙再也  NUSA JAYA
阿兹沙比安 (巫统) 16,643票 
莫哈末沙拉玛特 (回教) 9,259票 
多数票:7,384张
废 票:750张
投票率:78.03%
选民: 34,217
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N50  武吉柏迈  BUKIT PERMAI
卡马鲁札曼 (巫统) 8,385票 
莫哈末巴特兹哈 (回教) 3,193票 
多数票:5,192张
废 票:479张
投票率:81.50%
选民: 14,863
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N51  武吉峇都  BUKIT BATU
张震亮 (民政) 8,805票 
刘顺强 (公正) 6,464票 
多数票:2,341张
废 票:524张
投票率:80.84%
选民: 19,556
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N52  士乃  SENAI
黄高明 (行动) 14,612票 
陈润福 (马华) 10,582票 
多数票:4,030张
废 票:577张
投票率:78.33%
选民: 32,939
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N53  文律  BENUT
哈斯尼莫哈末 (巫统) 10,098票 
拉登索罗柏 (回教) 3,794票 
多数票:6,304张
废 票:457张
投票率:76.95%
选民: 18,646
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N54  埔来斯峇当  PULAI SEBATANG
郑修强 (马华) 11,878票 
山苏丁嘉化 (回教) 6,113票 
多数票:5,765张
废 票:469张
投票率:74.98%
选民: 24,618
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N55  北干那那  PEKAN NENAS
宋乃顺 (马华) 12,297票 
阿末敦 (行动) 8,973票 
多数票:3,324张
废 票:476张
投票率:77.63%
选民: 28,012
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N56  龟咯  KUKUP
奥斯曼尤索夫 (巫统) 10,897票 
阿莫沙尼 (回教) 2,258票 
多数票:8,639张
废 票:450张
投票率:76.91%
选民: 17,689
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  热水湖  AYER HANGAT
莫哈末拉威 (巫统) 6,888票 
祖贝尔阿末 (回教) 5,753票 
多数票:1,135张
废 票:297张
投票率:80.50%
选民: 16,072
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  瓜镇  KUAH
纳华威 (巫统) 6,660票 
哈斯鲁慕海敏 (公正) 3,336票 
多数票:3,324张
废 票:288张
投票率:76.21%
选民: 13,495
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  哥打斯布茶  KOTA SIPUTEH
阿武哈山 (巫统) 8,160票 
依斯迈万查 (回教) 7,665票 
多数票:495张
废 票:278张
投票率:81.65%
选民: 19,771
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  阿依淡  AYER HITAM
阿都甘尼 (回教) 10,652票 
奥斯曼阿兹 (巫统) 10,146票 
多数票:506张
废 票:352张
投票率:82.24%
选民: 25,742
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  黑木山  BUKIT KAYU HITAM
阿末再尼 (巫统) 13,219票 
仄安尤索夫 (公正) 6,224票 
多数票:6,995张
废 票:523张
投票率:79.89%
选民: 24,992
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  日得拉  JITRA
沙阿曼 (巫统) 12,065票 
罗哈妮 (回教) 9,807票 
多数票:2,258张
废 票:373张
投票率:78.52%
选民: 28,331
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  瓜拉尼浪  KUALA NERANG
赛苏柏礼 (巫统) 7,856票 
查华威阿末 (回教) 7,051票 
多数票:805张
废 票:309张
投票率:84.36%
选民: 18,037
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  柏鲁  PEDU
马哈基尔卡立 (巫统) 8,780票 
占利尤索夫 (公正) 6,047票 
多数票:2,733张
废 票:364张
投票率:87.48%
选民: 17,366
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  武吉拉达  BUKIT LADA
阿末依詹 (回教) 9,600票 
阿里芬曼 (巫统) 9,392票 
多数票:208张
废 票:395张
投票率:82.97%
选民: 23,365
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  武吉槟榔  BUKIT PINANG
莫哈末罗斯丁 (回教) 11,307票 
仄奥玛 (巫统) 7,908票 
多数票:3,399张
废 票:372张
投票率:83.06%
选民: 24,202
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  德卡  DERGA
谢顺海 (民政) 6,516票 
张启仁 (公正) 6,353票 
赵德源 (行动) 2,095票 
多数票:163张
废 票:740张
投票率:71.53%
选民: 22,064
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  峇甲峇打  BAKAR BATA
阿末峇沙 (巫统) 8,232票 
罗哈妮 (回教) 7,874票 
多数票:358张
废 票:240张
投票率:72.24%
选民: 22,695
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  哥打达鲁阿曼  KOTA DARUL AMAN
李源益 (行动) 5,415票 
张日洲 (马华) 4,611票 
多数票:804张
废 票:280张
投票率:68.64%
选民: 15,087
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  亚罗孟古鲁  ALOR MENGKUDU
依斯迈沙叻 (回教) 9,208票 
马兹兰 (巫统) 6,961票 
多数票:2,247张
废 票:251张
投票率:77.73%
选民: 21,175
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  安南武吉  ANAK BUKIT
阿美鲁丁 (回教) 12,493票 
哈里斯 (巫统) 8,687票 
多数票:3,806张
废 票:697张
投票率:83.45%
选民: 26,213
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  古邦罗丹  KUBAN ROTAN
莫哈末纳西慕斯达法 (回教) 15,550票 
诺丁 (巫统) 10,163票 
多数票:5,387张
废 票:335张
投票率:76.52%
选民: 28,817
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  彭加兰坤乐  PENGKALAN KUNDOR
巴罗拉兹查华威 (回教) 12,575票 
莫哈末耶美 (巫统) 9,453票 
多数票:3,122张
废 票:257张
投票率:79.28%
选民: 28,102
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  多皆  TOKAI
莫哈末道兰 (回教) 16,271票 
法蒂玛 (巫统) 9,693票 
多数票:6,578张
废 票:282张
投票率:84.35%
选民: 31,117
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  双溪典  SUNGAI TIANG
苏拉雅 (巫统) 13,871票 
苏布力阿旺 (回教) 10,865票 
多数票:3,006张
废 票:560张
投票率:83.68%
选民: 30,229
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  双溪里茂  SUNGAI LIMAU
阿兹然 (回教) 12,028票 
峇苏里 (巫统) 8,816票 
多数票:3,212张
废 票:284张
投票率:83.88%
选民: 25,189
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  峨占必叻  GUAR CHEMPEDAK
古阿都拉曼 (巫统) 7,898票 
莫哈末依斯迈 (回教) 6,139票 
多数票:1,759张
废 票:205张
投票率:78.21%
选民: 18,211
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  峨仑  GURUN
梁荣光 (马华) 8,589票 
卡莱哇南 (公正) 7,035票 
多数票:1,554张
废 票:798张
投票率:0.00%
选民: 22,339
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  柏兰德  BELANTEK
达祖丁 (巫统) 8,226票 
莫哈末萨努西 (回教) 7,974票 
多数票:252张
废 票:254张
投票率:86.53%
选民: 19,016
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  仁那里  JENERI
雅耶亚阿都拉 (回教) 8,608票 
哈斯布拉 (巫统) 8,441票 
多数票:167张
废 票:251张
投票率:81.13%
选民: 21,323
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  武吉士南卯  BUKIT SELAMBAU
阿鲁姆甘 (独立) 13,209票 
克里斯南 (国大) 10,863票 
多数票:2,346张
废 票:1,694张
投票率:73.67%
选民: 34,977
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  班茶  TANJONG DAWAI
韩丹卡立 (回教) 11,497票 
阿兹米 (巫统) 11,418票 
多数票:79张
废 票:618张
投票率:79.86%
选民: 29,466
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  班带默迪卡  PANTAI MERDEKA
阿都拉祖苏 (回教) 11,854票 
苏益 (巫统) 11,151票 
多数票:703张
废 票:296张
投票率:83.28%
选民: 27,784
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  峇甲亚兰  BAKAR ARANG
陈暐树 (公正) 10,489票 
孙国华 (马华) 9,159票 
林拔隆 (独立) 287票 
多数票:1,330张
废 票:490张
投票率:74.33%
选民: 27,574
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  西塘  SIDAM
陈楚江 (公正) 9,470票 
方卓仁 (民政) 5,852票 
多数票:3,618张
废 票:392张
投票率:75.26%
选民: 20,926
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  峇尤  BAYU
阿兹米 (巫统) 12,950票 
慕素达阿末 (回教) 11,606票 
多数票:1,344张
废 票:322张
投票率:85.21%
选民: 29,197
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  居邦  KUPANG
佐哈励 (回教) 11,627票 
依士迈阿武巴甲 (巫统) 9,533票 
多数票:2,094张
废 票:334张
投票率:83.55%
选民: 25,726
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  瓜拉吉底  KUALA KETIL
费达尤斯 (巫统) 12,105票 
莫哈末祖奇 (回教) 7,225票 
多数票:4,880张
废 票:338张
投票率:82.43%
选民: 23,861
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  麻不来  MERBAU PULAS
爱莎卡查里 (回教) 12,224票 
莫哈末哈兹 (巫统) 8,648票 
多数票:3,576张
废 票:483张
投票率:79.59%
选民: 26,832
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  鲁乃  LUNAS
莫哈末拉兹 (公正) 17,836票 
阿南丹 (国大) 7,513票 
多数票:10,323张
废 票:360张
投票率:79.38%
选民: 32,386
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  居林  KULIM
林思年 (公正) 10,559票 
林丽珠 (马华) 9,315票 
凯鲁安华 (独立) 1,101票 
多数票:1,244张
废 票:554张
投票率:76.06%
选民: 28,598
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  万拉峇鲁  BANDAR BAHRU
耶亚谷胡先 (回教) 9,709票 
阿兹米达因 (巫统) 7,860票 
阿都阿兹 (独立) 377票 
多数票:1,849张
废 票:456张
投票率:78.78%
选民: 23,397
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  彭加兰古堡  PENGKALAN KUBOR
诺查希迪 (巫统) 7,643票 
哈山伯拉欣 (公正) 7,543票 
多数票:100张
废 票:263张
投票率:76.25%
选民: 20,311
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  格拉布兰  KELABORAN
莫哈末查基依布拉欣 (回教) 8,656票 
旺哈那比旺耶谷 (巫统) 6,444票 
多数票:2,212张
废 票:213张
投票率:80.92%
选民: 18,990
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  巴西北根  PASIR PEKAN
阿末耶谷 (回教) 11,106票 
莫哈末诺耶谷 (巫统) 6,590票 
多数票:4,516张
废 票:253张
投票率:83.83%
选民: 21,462
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  华卡峇鲁  WAKAF BHARU
仄阿都拉末纳威 (回教) 8,405票 
莫哈末罗斯迪 (巫统) 7,745票 
多数票:660张
废 票:235张
投票率:85.02%
选民: 19,309
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  基羌  KIJANG
旺乌百达奥马 (回教) 0票 
多数票:0张
废 票:0张
投票率:0.00%
选民: 16,265
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  真巴卡  CHEMPAKA
聂阿兹 (回教) 9,514票 
聂莫哈末欣 (巫统) 5,265票 
多数票:4,249张
废 票:242张
投票率:84.62%
选民: 17,818
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  邦左  PANCHOR
莫哈末阿马 (回教) 9,148票 
达里胡申 (巫统) 5,711票 
多数票:3,437张
废 票:190张
投票率:83.18%
选民: 18,267
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  丹绒马  TANJONG MAS
罗哈妮依布拉欣 (回教) 11,095票 
卡苏妮 (巫统) 4,983票 
多数票:6,112张
废 票:155张
投票率:79.24%
选民: 20,537
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  哥打拉玛  KOTA LAMA
陈升顿 (回教) 12,867票 
陈永生 (马华) 7,661票 
多数票:5,206张
废 票:276张
投票率:76.94%
选民: 27,038
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  布诺巴容  BUNUT PAYONG
达基尤丁哈山 (回教) 10,360票 
罗斯马迪依斯迈 (巫统) 6,019票 
多数票:4,341张
废 票:146张
投票率:79.88%
选民: 20,686
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  登笼  TENDONG
莫哈末末道 (回教) 8,105票 
莫哈末法兹莫哈末 (巫统) 6,448票 
多数票:1,657张
废 票:207张
投票率:83.38%
选民: 17,741
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  彭加兰巴西  PENGKALAN PASIR
哈尼法阿末 (回教) 10,377票 
哈纳菲玛末 (巫统) 8,029票 
多数票:2,348张
废 票:274张
投票率:82.99%
选民: 22,582
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  仄杜  CHETOK
阿都哈林阿都拉曼 (回教) 9,107票 
阿都拉欣 (巫统) 6,437票 
多数票:2,670张
废 票:226张
投票率:81.87%
选民: 19,317
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  默兰迪  MERANTI
莫哈末纳沙鲁丁道 (回教) 7,237票 
阿都拉末耶欣 (巫统) 4,102票 
多数票:3,135张
废 票:145张
投票率:79.19%
选民: 14,534
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  哇伯里佑  GUAL PERIOK
莫哈末阿旺 (回教) 6,915票 
萨阿里末胡欣 (巫统) 6,182票 
莫哈末祖基菲礼 (独立) 733票 
多数票:733张
废 票:237张
投票率:74.41%
选民: 18,162
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  普吉杜古  BUKIT TUKU
阿都法达哈仑 (回教) 5,340票 
莫哈末再因依斯迈 (巫统) 4,884票 
多数票:456张
废 票:178张
投票率:82.19%
选民: 12,688
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  沙罗  SALOR
胡山慕沙 (回教) 8,329票 
依斯迈末 (巫统) 5,097票 
多数票:3,232张
废 票:186张
投票率:82.66%
选民: 16,528
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  巴西顿布  PASIR TUMBOH
阿末百哈基 (回教) 7,779票 
安华沙菲安 (巫统) 4,376票 
多数票:3,403张
废 票:113张
投票率:82.90%
选民: 14,827
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  德密  DEMIT
莫哈末慕斯达法 (回教) 11,547票 
莫哈末加尼 (巫统) 6,748票 
多数票:4,799张
废 票:169张
投票率:83.61%
选民: 22,141
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  达旺  TAWANG
哈山莫哈末 (回教) 11,068票 
依布拉欣玛丁 (巫统) 7,790票 
多数票:3,278张
废 票:245张
投票率:86.29%
选民: 22,167
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  柏鲁布  PERUPOK
奥马莫哈末 (回教) 9,505票 
阿旺阿迪 (巫统) 8,235票 
多数票:1,270张
废 票:242张
投票率:85.76%
选民: 21,017
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  日拉瓦  JELAWAT
阿都阿兹卡迪 (回教) 9,629票 
依里亚斯胡欣 (巫统) 8,607票 
多数票:1,022张
废 票:262张
投票率:85.71%
选民: 21,624
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  默罗  MELOR
旺依斯迈旺祖苏 (回教) 8,390票 
阿兹米依萨 (巫统) 6,774票 
多数票:1,616张
废 票:213张
投票率:82.79%
选民: 18,607
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  卡杜  KADOK
阿查米莫哈末诺 (回教) 6,972票 
罗斯兰哈密 (巫统) 5,169票 
多数票:1,803张
废 票:136张
投票率:85.26%
选民: 14,436
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  哥拉娜  KOK LANAS
奥威仄阿末 (巫统) 8,319票 
阿末罗斯里 (回教) 7,739票 
多数票:580张
废 票:340张
投票率:86.74%
选民: 19,197
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  武吉巴瑙  BUKIT PANAU
阿都法达马末 (回教) 10,129票 
聂卡马鲁查曼苏隆 (巫统) 5,946票 
多数票:4,183张
废 票:180张
投票率:79.92%
选民: 20,442
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  话怡保  GUAL IPOH
旺尤索夫旺慕斯达法 (回教) 6,073票 
哈欣沙芬 (巫统) 4,410票 
多数票:1,663张
废 票:155张
投票率:82.13%
选民: 12,955
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  格马汉  KEMAHANG
末阿尼山阿都拉曼 (回教) 5,481票 
西农阿丁阿里 (巫统) 3,549票 
多数票:1,932张
废 票:103张
投票率:83.55%
选民: 10,950
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  士里辛  SELISING
赛夫巴宁莫哈末 (回教) 6,737票 
哈欣依斯迈 (巫统) 5,954票 
多数票:783张
废 票:172张
投票率:83.40%
选民: 15,458
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  林本岸  LIMBONGAN
再奴丁阿旺哈末 (回教) 8,622票 
仄敏仄阿末 (巫统) 6,989票 
多数票:1,633张
废 票:224张
投票率:81.48%
选民: 19,519
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  斯美腊  SEMERAK
旺哈山旺依布拉欣 (回教) 6,943票 
卡玛鲁汀 (巫统) 6,112票 
多数票:831张
废 票:171张
投票率:84.99%
选民: 15,584
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  卡儿  GAAL
聂马兹安聂莫哈末 (回教) 5,941票 
端慕斯达化端末 (巫统) 5,618票 
多数票:323张
废 票:153张
投票率:84.82%
选民: 13,832
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  浮罗真隆  PULAI CHONDONG
祖格菲里马末 (回教) 7,205票 
阿斯里默查 (巫统) 5,670票 
多数票:1,535张
废 票:133张
投票率:84.58%
选民: 15,425
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  东马岸  TEMANGAN
莫哈末法迪力 (回教) 7,120票 
拉希玛莫哈末 (巫统) 5,881票 
多数票:1,239张
废 票:132张
投票率:84.96%
选民: 15,474
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  格姆敏  KEMUNING
旺阿末陆菲 (回教) 8,003票 
阿末查兹兰 (巫统) 7,087票 
多数票:916张
废 票:169张
投票率:83.69%
选民: 18,258
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  普吉武雅  BUKIT BUNGA
莫哈末阿德汉哥吉 (巫统) 5,731票 
苏菲里阿都拉萨 (回教) 5,383票 
多数票:348张
废 票:239张
投票率:81.85%
选民: 13,935
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  阿逸拉纳斯  AIR LANAS
阿都拉耶谷 (回教) 5,690票 
阿兹米实达巴 (巫统) 4,895票 
多数票:795张
废 票:123张
投票率:85.34%
选民: 12,607
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  瓜拉巴拉  KUALA BALAH
阿都阿兹德拉昔 (巫统) 4,772票 
莫哈末苏莱曼道勿 (公正) 3,391票 
多数票:1,381张
废 票:142张
投票率:86.00%
选民: 9,756
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  孟加邦  MENGKEBANG
阿都拉迪阿都拉曼 (回教) 7,007票 
阿兹祖汀胡欣 (巫统) 5,104票 
多数票:1,903张
废 票:183张
投票率:85.39%
选民: 14,422
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  古吉  GUCHIL
端赞礼阿里夫 (公正) 6,784票 
山苏依克旺 (巫统) 5,784票 
多数票:1,000张
废 票:298张
投票率:76.80%
选民: 16,829
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  玛力乌莱  MANEK URAI
依斯迈耶谷 (回教) 5,746票 
莫哈末祖基菲里奥玛 (巫统) 4,394票 
多数票:1,352张
废 票:192张
投票率:84.23%
选民: 12,292
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  达蓬  DABONG
阿里法比拉 (回教) 3,906票 
南兹阿都拉曼 (巫统) 3,354票 
多数票:552张
废 票:150张
投票率:85.21%
选民: 8,707
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  能吉利  NENGGIRI
末尤索阿都甘尼 (巫统) 4,543票 
莫哈末祖基 (公正) 2,453票 
多数票:2,090张
废 票:204张
投票率:83.78%
选民: 8,611
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  巴罗  PALOH
诺祖拉末迪亚 (巫统) 5,697票 
礼萨阿都拉欣 (公正) 2,864票 
多数票:2,833张
废 票:135张
投票率:86.74%
选民: 10,045
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  加腊斯  GALAS
仄哈欣苏莱马 (回教) 4,399票 
莫哈末沙菲 (巫统) 3,753票 
多数票:646张
废 票:171张
投票率:80.89%
选民: 10,330
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  瓜拉宁宜  KUALA LINGGI
依斯迈奥斯曼 (巫统) 4,468票 
朱拉沙比雅卡欣 (回教) 2,491票 
多数票:1,977张
废 票:137张
投票率:79.54%
选民: 8,933
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  丹绒比拉拉  TANJUNG BIDARA
卡林苏来曼 (巫统) 4,664票 
英兰阿都拉曼 (回教) 1,360票 
多数票:3,304张
废 票:103张
投票率:80.69%
选民: 7,613
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  阿逸礼茂  AYER LIMAU
阿米鲁丁尤索夫 (巫统) 4,948票 
阿布胡先淡比 (公正) 1,565票 
多数票:3,383张
废 票:138张
投票率:76.31%
选民: 8,737
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  林鲁  LENDU
依德利斯哈欣 (巫统) 3,798票 
莫哈末阿米尔 (回教) 2,165票 
多数票:1,633张
废 票:113张
投票率:77.11%
选民: 7,978
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  打波南宁  TABOH NANING
拉蒂花噢玛 (巫统) 3,873票 
阿都哈林沙辖 (回教) 1,626票 
多数票:2,247张
废 票:130张
投票率:76.90%
选民: 7,345
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  文庙  REMBIA
诺碧芭阿都 (巫统) 5,605票 
莫哈末尤索夫 (公正) 2,763票 
多数票:2,842张
废 票:214张
投票率:78.90%
选民: 10,946
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  牙力  GADEK
阿都嘉化阿丹 (巫统) 5,328票 
卡娜格斯娃丽 (公正) 2,310票 
多数票:3,018张
废 票:228张
投票率:73.29%
选民: 10,749
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  马接  MACHAP
赖明忠 (马华) 4,707票 
林秀凌 (公正) 3,068票 
多数票:1,639张
废 票:201张
投票率:77.10%
选民: 10,358
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  榴梿洞葛  DURIAN TUNGGAL
阿都华合拉迪夫 (巫统) 4,317票 
阿都干尼阿都拉曼 (回教) 2,841票 
多数票:1,476张
废 票:173张
投票率:82.33%
选民: 8,919
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  亚沙汉  ASAHAN
R.柏鲁玛 (国大) 5,950票 
安丹苏丁 (回教) 3,772票 
多数票:2,178张
废 票:301张
投票率:76.49%
选民: 13,125
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  双溪乌浪  SUNGAI UDANG
耶谷阿敏 (巫统) 10,282票 
祖基菲里奥曼 (公正) 2,277票 
多数票:8,005张
废 票:663张
投票率:91.41%
选民: 15,488
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  班底昆罗  PANTAI KUNDOR
阿都拉哈曼卡林 (巫统) 5,816票 
卡密斯沙辖 (回教) 3,283票 
多数票:2,533张
废 票:152张
投票率:77.81%
选民: 11,889
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  巴耶隆布  PAYA RUMPUT
达喜哈山 (巫统) 7,581票 
达哈阿末 (公正) 5,687票 
多数票:1,894张
废 票:243张
投票率:81.85%
选民: 16,589
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  吉里望  KELEBANG
薛亚朝 (马华) 6,591票 
许世骏 (行动) 5,288票 
多数票:1,303张
废 票:700张
投票率:77.93%
选民: 16,222
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  峇章  BACHANG
林敬贤 (行动) 9,237票 
吴金花 (民政) 8,720票 
多数票:517张
废 票:498张
投票率:81.35%
选民: 23,153
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  爱极乐  AYER KEROH
邱培栋 (行动) 11,309票 
周凤兰 (马华) 8,104票 
多数票:3,205张
废 票:477张
投票率:81.43%
选民: 24,504
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  武吉峇汝  BUKIT BARU
莫哈末阿里 (巫统) 7,644票 
巴吉林西迪 (回教) 4,936票 
多数票:2,708张
废 票:213张
投票率:80.77%
选民: 15,904
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  阿逸摩力  AYER MOLEK
尤诺斯胡先 (巫统) 6,433票 
沙林达希尔 (回教) 3,654票 
多数票:2,779张
废 票:170张
投票率:84.24%
选民: 12,216
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  葛西浪  KESIDANG
吴良山 (行动) 7,241票 
古乃光 (马华) 5,842票 
多数票:1,399张
废 票:221张
投票率:80.89%
选民: 16,472
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  哥打拉沙马那  KOTA LAKSAMANA
周玉清 (行动) 11,043票 
李杰尔 (马华) 3,801票 
多数票:7,242张
废 票:196张
投票率:79.53%
选民: 18,930
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  鲁容  DUYONG
颜天禄 (马华) 6,442票 
杨胜利 (行动) 5,636票 
多数票:806张
废 票:253张
投票率:79.12%
选民: 15,585
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  怡力  BANDAR HILIR
郑国球 (行动) 9,591票 
卓群生 (马华) 4,679票 
多数票:4,912张
废 票:151张
投票率:76.83%
选民: 18,771
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  直落马士  TELOK MAS
拉迪夫淡米仄 (巫统) 7,129票 
阿都拉曼惹化 (回教) 4,890票 
多数票:2,239张
废 票:220张
投票率:81.57%
选民: 15,047
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  望万  BEMBAN
蔡健华 (马华) 6,031票 
何家进 (行动) 3,890票 
多数票:2,141张
废 票:590张
投票率:77.87%
选民: 13,544
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  霖区  RIM
雅兹卡密斯 (巫统) 4,316票 
阿兹米卡密斯 (公正) 2,679票 
多数票:1,637张
废 票:139张
投票率:76.94%
选民: 9,288
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  实甘  SERKAM
卡查里莫哈末 (巫统) 6,997票 
卡玛鲁汀西迪 (回教) 4,178票 
多数票:2,819张
废 票:173张
投票率:83.33%
选民: 13,636
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  万里望  MERLIMAU
莫哈末希丁 (巫统) 4,981票 
加斯米东邦 (回教) 2,872票 
多数票:2,109张
废 票:149张
投票率:76.18%
选民: 10,471
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  双溪南眉  SUNGAI RAMBAI
哈山拉曼 (巫统) 4,872票 
阿米努丁阿都加里尔 (回教) 2,606票 
多数票:2,266张
废 票:131张
投票率:82.49%
选民: 9,182
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  丹那拉打  TANAH RATA
何业嘉 (独立) 3,926票 
蔡国林 (马华) 3,351票 
黄文远 (行动) 2,043票 
多数票:575张
废 票:409张
投票率:67.14%
选民: 14,569
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  日黎  JELAI
旺罗斯迪 (巫统) 4,482票 
阿都拉华希 (公正) 1,861票 
多数票:2,621张
废 票:323张
投票率:75.06%
选民: 8,892
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  巴当东姑  PADANG TENGKU
阿都拉曼莫哈末 (巫统) 4,653票 
罗斯兰再纳 (回教) 3,465票 
多数票:1,188张
废 票:160张
投票率:80.70%
选民: 10,282
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  积卡  CEKA
房光辉 (马华) 4,391票 
依沙哈 (公正) 3,111票 
多数票:1,280张
废 票:260张
投票率:74.09%
选民: 10,544
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  文打  BENTA
莫哈末苏菲 (巫统) 3,437票 
查卡利亚 (公正) 2,079票 
多数票:1,358张
废 票:109张
投票率:74.33%
选民: 7,599
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  峇都达南  BATU TALAM
阿都阿兹 (巫统) 5,632票 
阿都拉苏海敏 (回教) 3,217票 
多数票:2,415张
废 票:202张
投票率:79.00%
选民: 11,501
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  都赖  TERAS
钟绍安 (行动) 8,270票 
曾俊华 (马华) 5,819票 
多数票:2,451张
废 票:260张
投票率:70.60%
选民: 20,419
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  朗区  DONG
沙希鲁汀 (巫统) 6,804票 
卡马鲁丁 (公正) 3,413票 
尤索夫阿都拉密 (独立) 387票 
多数票:3,391张
废 票:319张
投票率:75.38%
选民: 14,534
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  大汉  TAHAN
万阿米占 (巫统) 5,112票 
诺丽达 (回教) 3,755票 
多数票:1,357张
废 票:189张
投票率:80.11%
选民: 11,326
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  南麦  DAMAK
刘震林 (马华) 5,674票 
莫哈末诺查化 (公正) 5,165票 
许文鑫 (独立) 3,295票 
多数票:509张
废 票:408张
投票率:75.20%
选民: 19,412
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  浮罗达华  PULAU TAWAR
阿末苏克里 (巫统) 8,720票 
依斯哈阿都甘尼 (回教) 5,426票 
多数票:3,294张
废 票:212张
投票率:79.85%
选民: 18,074
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  米昔拉  BESERAH
赛莫哈末 (回教) 10,728票 
费沙阿都拉 (巫统) 9,187票 
多数票:1,541张
废 票:316张
投票率:79.13%
选民: 25,808
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  士满慕  SEMAMBU
彭子明 (马华) 10,300票 
康秀玉 (公正) 8,164票 
多数票:2,136张
废 票:624张
投票率:75.73%
选民: 25,427
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  德伦敦  TERUNTUM
陈汉祥 (马华) 8,015票 
丘福泉 (公正) 7,722票 
多数票:293张
废 票:381张
投票率:71.48%
选民: 22,742
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  丹绒隆坡  TANJUNG LUMPUR
王宛南 (巫统) 6,478票 
罗斯利阿都查化 (回教) 5,982票 
多数票:496张
废 票:203张
投票率:77.17%
选民: 16,453
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  英迪拉布拉  INDERA PURA
沙菲克弗山 (巫统) 3,791票 
赛阿都拉曼 (回教) 2,918票 
多数票:873张
废 票:97张
投票率:79.77%
选民: 8,550
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  林明  SUNGAI LEMBING
莫哈末苏海米 (巫统) 5,913票 
依斯哈阿末 (回教) 3,244票 
多数票:2,669张
废 票:176张
投票率:76.80%
选民: 12,172
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  乐芭  LEPAR
莫哈末索海米 (巫统) 6,543票 
卡芝芝阿末 (公正) 2,380票 
多数票:4,163张
废 票:142张
投票率:76.42%
选民: 11,877
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  班珍  PANCHING
莫哈末再里 (巫统) 6,844票 
尤索夫恩邦 (回教) 5,400票 
多数票:1,444张
废 票:199张
投票率:78.72%
选民: 15,833
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  浮罗玛尼  PULAU MANIS
凯鲁汀 (巫统) 8,237票 
奥斯曼巴卡 (回教) 3,084票 
多数票:5,153张
废 票:309张
投票率:85.15%
选民: 14,173
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  柏拉姆再也  PERAMU JAYA
依布拉欣 (巫统) 10,903票 
阿布卡欣玛纳 (回教) 6,231票 
多数票:4,672张
废 票:309张
投票率:81.42%
选民: 21,523
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  柏巴  BEBAR
依斯哈莫哈末 (巫统) 5,467票 
阿哈督丁道勿 (回教) 1,927票 
多数票:3,540张
废 票:332张
投票率:80.07%
选民: 9,664
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  珍尼  CINI
阿布巴卡 (巫统) 7,398票 
莫哈末法里 (回教) 2,874票 
多数票:4,524张
废 票:249张
投票率:81.97%
选民: 12,857
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  镭区  LUIT
阿末慕纳华 (巫统) 4,076票 
阿芝查 (回教) 3,008票 
多数票:1,068张
废 票:112张
投票率:76.89%
选民: 9,396
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  瓜拉仙都  KUALA SENTUL
莎哈丽查 (巫统) 5,420票 
波达米巴加 (公正) 2,723票 
多数票:2,697张
废 票:209张
投票率:76.77%
选民: 10,901
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  珍奴  CENUR
丹莫哈末阿米努丁 (巫统) 6,170票 
慕基布拉曼 (回教) 3,702票 
多数票:2,468张
废 票:168张
投票率:82.73%
选民: 12,220
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  贞德叻  JENDERAK
莫哈末查化 (巫统) 3,745票 
苏来曼苏海米 (公正) 2,371票 
多数票:1,374张
废 票:190张
投票率:77.63%
选民: 8,139
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  吉道  KERDAU
查哈鲁丁卡欣 (巫统) 4,135票 
哈山奴丁 (回教) 2,520票 
多数票:1,615张
废 票:122张
投票率:80.33%
选民: 8,451
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  增卡  JENGKA
万沙曼万依斯迈 (巫统) 7,454票 
依布拉欣 (回教) 6,858票 
多数票:596张
废 票:149张
投票率:82.40%
选民: 17,549
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  文德甲  MENTAKAB
蔡文祥 (马华) 6,321票 
黄魁令 (行动) 3,882票 
莫哈末苏克利 (独立) 863票 
多数票:2,439张
废 票:366张
投票率:75.70%
选民: 15,143
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  联增  LANCANG
莫哈末沙卡 (巫统) 8,010票 
阿末沙益 (公正) 5,871票 
多数票:2,139张
废 票:318张
投票率:76.77%
选民: 18,564
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  斯文丹  SEMANTAN
赛哈米 (回教) 8,136票 
莫哈末凯鲁丁 (巫统) 7,204票 
多数票:932张
废 票:267张
投票率:77.40%
选民: 20,303
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  美律  BILUT
何启文 (马华) 6,024票 
谭大新 (行动) 4,916票 
多数票:1,108张
废 票:318张
投票率:73.79%
选民: 15,390
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  吉打里  KETARI
黄恭才 (民政) 6,835票 
李国业 (行动) 5,953票 
多数票:882张
废 票:261张
投票率:71.15%
选民: 18,384
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  沙拜  SABAI
达温德仁 (国大) 3,304票 
古马兹 (行动) 3,159票 
多数票:145张
废 票:236张
投票率:70.80%
选民: 9,486
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  柏朗界  PELANGAI
安南耶谷 (巫统) 5,406票 
韩旦 (行动) 2,436票 
多数票:2,970张
废 票:154张
投票率:77.09%
选民: 10,391
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  古艾  GUAI
努鲁阿查利 (巫统) 6,780票 
慕沙尼 (回教) 4,839票 
多数票:1,941张
废 票:185张
投票率:79.32%
选民: 14,881
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  直凉  TERIANG
梁金福 (行动) 7,121票 
陈天论 (民政) 4,652票 
多数票:2,469张
废 票:274张
投票率:76.04%
选民: 15,844
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  金马扬  KEMAYAN
法迪奥斯曼 (巫统) 6,328票 
莫哈末苏基利 (公正) 2,650票 
多数票:3,678张
废 票:237张
投票率:75.11%
选民: 12,268
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  武吉依班  BUKIT IBAM
莫哈末沙费利 (巫统) 7,326票 
苏吉利阿末 (回教) 4,658票 
多数票:2,668张
废 票:309张
投票率:80.06%
选民: 15,499
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  姆阿占莎  MUADZAM SHAH
马兹娜 (巫统) 6,681票 
拉比丁卡马威 (公正) 3,161票 
多数票:3,520张
废 票:282张
投票率:79.62%
选民: 12,741
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  刁曼  TIOMAN
莫哈末罗斯里 (巫统) 6,375票 
莫哈末法兹里 (回教) 3,761票 
多数票:2,614张
废 票:208张
投票率:77.08%
选民: 13,461
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  本那牙  PENAGA
阿查哈 (巫统) 6,685票 
达比乌丁 (回教) 5,454票 
多数票:1,231张
废 票:170张
投票率:86.31%
选民: 14,268
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  柏淡  BERTAM
查巴利雅 (巫统) 6,794票 
诺西亚 (公正) 4,142票 
多数票:2,652张
废 票:261张
投票率:82.23%
选民: 13,660
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  槟榔东海  PINANG TUNGGAL
罗斯兰 (巫统) 7,848票 
莫哈末哈欣 (公正) 4,613票 
多数票:3,235张
废 票:318张
投票率:84.70%
选民: 15,091
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  峇东柏南干  PERMATANG BERANGAN
赛慕丁 (巫统) 7,295票 
阿萨迈沙烈 (回教) 5,310票 
多数票:1,985张
废 票:193张
投票率:84.39%
选民: 15,174
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  双溪赖  SUNGAI DUA
查斯敏 (巫统) 6,421票 
莫哈末沙烈 (回教) 5,886票 
多数票:535张
废 票:164张
投票率:84.81%
选民: 14,722
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  直落斗哇  TELOK AYER TAWAR
查哈拉 (巫统) 6,478票 
诺哈雅蒂 (公正) 5,008票 
多数票:1,470张
废 票:199张
投票率:93.67%
选民: 14,570
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  双溪浮油  SUNGAI PUYU
彭文宝 (行动) 13,025票 
郑丽菁 (马华) 3,824票 
多数票:9,201张
废 票:210张
投票率:82.39%
选民: 20,708
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  峇眼惹玛  BAGAN JERMAL
林峰成 (行动) 11,099票 
黄泉益 (马华) 5,226票 
多数票:5,873张
废 票:247张
投票率:77.17%
选民: 21,483
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  峇眼达南  BAGAN DALAM
丹那 (行动) 7,599票 
苏巴雅 (国大) 4,546票 
多数票:3,053张
废 票:274张
投票率:72.33%
选民: 17,194
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  诗布朗再也  SEBERANG JAYA
阿力夏 (巫统) 9,395票 
郎利布拉 (公正) 8,862票 
多数票:533张
废 票:222张
投票率:83.41%
选民: 22,678
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  峇东巴西  PERMATANG PASIR
莫哈末韩旦 (回教) 11,004票 
阿末沙哈苏益 (巫统) 5,571票 
多数票:5,433张
废 票:227张
投票率:82.57%
选民: 20,350
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  本南地  PENANTI
莫哈末法鲁斯 (公正) 7,346票 
阿都查里尔 (巫统) 5,127票 
多数票:2,219张
废 票:184张
投票率:82.14%
选民: 15,421
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  武拉必  BERAPIT
王国慧 (行动) 10,006票 
刘一端 (马华) 5,314票 
多数票:4,692张
废 票:197张
投票率:77.99%
选民: 19,895
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  马章武莫  MACHANG BUBUK
陈福良 (公正) 11,002票 
李家全 (民政) 6,922票 
多数票:4,080张
废 票:349张
投票率:81.52%
选民: 22,424
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  巴当拉浪  PADANG LALANG
陈宗兴 (行动) 10,520票 
陈德钦 (马华) 6,279票 
多数票:4,241张
废 票:206张
投票率:78.16%
选民: 21,761
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  北赖  PERAI
拉玛沙米 (行动) 7,668票 
吉斯南 (国大) 2,492票 
乌拉卡那丹 (独立) 311票 
多数票:5,176张
废 票:180张
投票率:75.14%
选民: 14,175
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  武吉丁雅  BUKIT TENGAH
王敬文 (公正) 6,736票 
吴秀丽 (民政) 4,832票 
多数票:1,904张
废 票:257张
投票率:78.92%
选民: 14,995
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  武吉淡汶  BUKIT TAMBUN
刘子健 (公正) 9,855票 
范清渊 (民政) 4,726票 
多数票:5,129张
废 票:235张
投票率:81.43%
选民: 18,208
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  爪夷  JAWI
陈明发 (行动) 9,739票 
陈清凉 (马华) 5,949票 
多数票:3,790张
废 票:413张
投票率:79.84%
选民: 20,167
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  双溪峇甲  SUNGAI BAKAP
玛达沙菲 (公正) 6,976票 
阿都拉昔 (巫统) 4,909票 
多数票:2,067张
废 票:200张
投票率:80.44%
选民: 15,026
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  双溪亚齐  SUNGAI ACHEH
玛目 (巫统) 5,011票 
阿兹哈阿末 (公正) 4,761票 
多数票:250张
废 票:162张
投票率:80.50%
选民: 12,347
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  丹绒武雅  TANJONG BUNGA
郑雨周 (行动) 7,021票 
谢隆泰 (民政) 5,086票 
多数票:1,935张
废 票:220张
投票率:73.09%
选民: 16,910
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  亚逸布迪  AIR PUTIH
林冠英 (行动) 6,601票 
陈玉钟 (马华) 2,540票 
多数票:4,061张
废 票:130张
投票率:74.58%
选民: 12,454
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  植物园  KEBUN BUNGA
王康立 (公正) 8,307票 
柯为雄 (民政) 5,182票 
多数票:3,125张
废 票:231张
投票率:74.34%
选民: 18,458
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  浮罗池滑  PULAU TIKUS
郭庭恺 (行动) 6,649票 
丁福南 (民政) 4,935票 
多数票:1,714张
废 票:168张
投票率:70.36%
选民: 16,723
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  巴当哥打  PADANG KOTA
曹观友 (行动) 6,449票 
邓章耀 (民政) 4,788票 
多数票:1,661张
废 票:220张
投票率:68.89%
选民: 16,704
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  彭加兰哥打  PENGKALAN KOTA
刘敬亿 (行动) 10,185票 
李学德 (马华) 4,708票 
多数票:5,477张
废 票:195张
投票率:77.35%
选民: 19,508
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  光大  KOMTAR
黄伟益 (行动) 7,610票 
林锦顺 (马华) 4,282票 
多数票:3,328张
废 票:203张
投票率:71.48%
选民: 16,976
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  柑仔园  DATOK KERAMAT
惹迪星 (行动) 7,995票 
汪天来 (民政) 6,140票 
沙胡哈密 (独立) 0票 
多数票:1,855张
废 票:308张
投票率:76.62%
选民: 19,588
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  双溪槟榔  SUNGAI PINANG
郭庭源 (行动) 8,305票 
雷瑞祥 (民政) 5,611票 
巴鲁查曼 (独立) 449票 
多数票:2,694张
废 票:235张
投票率:75.40%
选民: 19,368
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  峇都兰樟  BATU LANCANG
罗兴强 (行动) 11,945票 
吴洑安 (民政) 5,200票 
多数票:6,745张
废 票:171张
投票率:78.13%
选民: 22,225
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  斯里徳里玛  SERI DELIMA
雷耶 (行动) 8,402票 
骆南辉 (马华) 6,274票 
多数票:2,128张
废 票:217张
投票率:72.72%
选民: 20,510
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  亚依淡  AIR ITAM
黄汉伟 (行动) 7,401票 
章志伟 (民政) 4,674票 
多数票:2,727张
废 票:182张
投票率:73.32%
选民: 16,721
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  垄尾  PAYA TERUBONG
杨顺兴 (行动) 16,848票 
许文栊 (马华) 5,727票 
多数票:11,121张
废 票:250张
投票率:80.44%
选民: 28,383
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  峇都乌蛮  BATU UBAN
拉惹特兰 (公正) 8,046票 
吴竟诚 (民政) 7,435票 
多数票:611张
废 票:285张
投票率:75.47%
选民: 21,483
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  班台惹加  PANTAI JEREJAK
沈志勤 (公正) 6,982票 
黄万河 (民政) 5,724票 
多数票:1,258张
废 票:192张
投票率:73.94%
选民: 17,445
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  峇都茅  BATU MAUNG
阿都玛利 (公正) 9,571票 
诺曼查哈兰 (巫统) 6,402票 
多数票:3,169张
废 票:267张
投票率:79.20%
选民: 21,785
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  峇六拜  BAYAN LEPAS
赛阿米鲁丁 (巫统) 6,563票 
哈斯纳 (回教) 6,164票 
多数票:399张
废 票:233张
投票率:79.92%
选民: 16,377
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  浮罗勿洞  PULAU BETONG
莫哈末法立 (巫统) 4,990票 
曼苏奥曼 (公正) 4,696票 
多数票:294张
废 票:160张
投票率:80.91%
选民: 12,500
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  直落巴巷  TELOK BAHANG
希尔米 (巫统) 4,434票 
阿都哈林 (公正) 3,969票 
多数票:465张
废 票:152张
投票率:78.82%
选民: 10,888
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  高乌  PENGKALAN HULU
达祖罗斯里 (巫统) 6,769票 
李信良 (公正) 2,124票 
多数票:4,645张
废 票:361张
投票率:78.54%
选民: 11,783
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  天猛莪  TEMENGOR
哈斯布拉 (巫统) 7,578票 
蒙亚九 (公正) 2,961票 
多数票:4,617张
废 票:371张
投票率:75.52%
选民: 14,446
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  肯纳令  KENERING
达米基 (巫统) 6,134票 
莫哈末苏克里 (回教) 3,336票 
多数票:2,798张
废 票:176张
投票率:76.73%
选民: 12,609
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  哥打淡板  KOTA TAMPAN
沙阿拉尼 (巫统) 4,963票 
韩沙 (公正) 2,628票 
多数票:2,335张
废 票:141张
投票率:73.12%
选民: 10,614
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  司南马  SELAMA
道勿 (巫统) 5,240票 
阿布胡先 (回教) 4,885票 
多数票:355张
废 票:201张
投票率:77.91%
选民: 13,279
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  姑务牙也  KUBU GAJAH
拉惹阿末 (巫统) 4,114票 
莫哈末那兹里 (回教) 4,048票 
多数票:66张
废 票:174张
投票率:76.00%
选民: 10,985
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  峇都古楼  BATU KURAU
那嘉姆丁 (巫统) 7,023票 
仄古哈密 (公正) 4,584票 
多数票:2,439张
废 票:295张
投票率:77.12%
选民: 15,433
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  迪迪锡隆  TITI SERONG
卡立依汉 (回教) 10,012票 
阿都巴卡 (巫统) 8,863票 
多数票:1,149张
废 票:276张
投票率:76.31%
选民: 24,210
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  瓜拉古楼  KUALA KURAU
阿都尤奴斯 (公正) 8,224票 
莫哈末沙列 (巫统) 7,757票 
多数票:467张
废 票:378张
投票率:77.87%
选民: 21,009
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  阿罗邦苏  ALOR PONGSU
山末沙亥 (巫统) 5,585票 
莫哈末那西亚 (公正) 5,490票 
多数票:95张
废 票:391张
投票率:75.81%
选民: 15,144
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  昆仑新芒魏  GUNONG SEMANGGOL
南利 (回教) 6,959票 
慕海明 (巫统) 4,889票 
多数票:2,070张
废 票:285张
投票率:78.92%
选民: 15,763
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  实林新  SELINSING
胡先丁 (回教) 6,149票 
再利 (巫统) 5,602票 
多数票:547张
废 票:301张
投票率:75.99%
选民: 16,204
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  十八丁  KUALA SAPETANG
戴成银 (公正) 7,285票 
施天星 (民政) 6,721票 
多数票:564张
废 票:460张
投票率:73.59%
选民: 19,699
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  章吉遮令  CHANGKAT JERING
莫哈末奥斯曼 (公正) 9,411票 
末依沙 (巫统) 8,309票 
多数票:1,102张
废 票:334张
投票率:72.85%
选民: 24,864
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  直弄  TRONG
罗斯里 (巫统) 4,212票 
诺阿斯里 (回教) 3,296票 
多数票:916张
废 票:173张
投票率:70.50%
选民: 10,908
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  甘文丁  KEMUNTING
莫哈末查益 (巫统) 7,975票 
莫哈末阿巴吉 (回教) 7,420票 
多数票:555张
废 票:358张
投票率:74.64%
选民: 21,675
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  保阁亚三  POKOK ASSAM
余兆佳 (行动) 7,574票 
何章兴 (马华) 6,709票 
多数票:865张
废 票:228张
投票率:70.19%
选民: 20,711
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  后廊  AULONG
姚天和 (行动) 9,360票 
王庭文 (民政) 6,552票 
多数票:2,808张
废 票:371张
投票率:69.80%
选民: 23,503
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  贞德洛  CHENDEROH
茜蒂沙玛 (巫统) 4,858票 
莫哈末雅欣 (回教) 3,819票 
多数票:1,039张
废 票:188张
投票率:75.16%
选民: 11,848
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  鲁布墨鲍  LUBOK MERBAU
再奴丁尤索夫 (回教) 4,664票 
惹玛纳西 (巫统) 4,592票 
多数票:72张
废 票:150张
投票率:75.26%
选民: 12,549
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  连登  LINTANG
阿末法基 (巫统) 8,066票 
莫哈末安 (公正) 6,690票 
多数票:1,376张
废 票:387张
投票率:69.57%
选民: 21,767
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  也朗  JALONG
梁美明 (行动) 11,560票 
谢志君 (民政) 6,065票 
多数票:5,495张
废 票:383张
投票率:70.19%
选民: 25,657
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  曼锐  MANJOI
纳斯里 (巫统) 14,804票 
阿也杜莱 (公正) 14,456票 
多数票:348张
废 票:473张
投票率:75.21%
选民: 39,640
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  乌鲁近打  HULU KINTA
罗斯纳 (巫统) 13,057票 
阿亚都拉 (公正) 7,825票 
沙迪西兰 (独立) 360票 
多数票:5,232张
废 票:629张
投票率:75.43%
选民: 29,326
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  桂和  CANNING
黄家和 (行动) 13,923票 
许伟汉 (民政) 8,257票 
多数票:5,666张
废 票:303张
投票率:71.44%
选民: 31,990
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  德彬丁宜  TEBING TINGGI
黄文标 (行动) 7,197票 
赵伟权 (马华) 4,682票 
多数票:2,515张
废 票:175张
投票率:67.01%
选民: 18,074
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  兵如港  PASIR PINJI
苏建祥 (行动) 12,526票 
邱文传 (马华) 6,187票 
多数票:6,339张
废 票:250张
投票率:71.65%
选民: 26,583
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  巴占  BERCHAM
岑卓能 (行动) 12,848票 
魏胜德 (马华) 6,838票 
多数票:6,010张
废 票:249张
投票率:75.10%
选民: 26,587
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  甲巴央  KEPAYANG
陆致仁 (行动) 7,552票 
陈进明 (马华) 7,062票 
多数票:490张
废 票:304张
投票率:70.91%
选民: 21,256
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  文冬  BUNTONG
西华 (行动) 10,311票 
李东来 (马华) 4,996票 
多数票:5,315张
废 票:258张
投票率:70.98%
选民: 21,930
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  九洞  JELAPANG
许月凤 (行动) 12,219票 
罗桂平 (马华) 5,512票 
莎拉斯瓦蒂 (独立) 1,275票 
多数票:6,707张
废 票:402张
投票率:74.20%
选民: 26,157
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  万里望  MENGLEMBU
林碧霞 (行动) 13,305票 
赵艾琳 (马华) 6,782票 
多数票:6,523张
废 票:243张
投票率:75.15%
选民: 27,053
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  端洛  TRONOH
西华古玛 (行动) 9,302票 
李锦才 (马华) 6,731票 
多数票:2,571张
废 票:340张
投票率:68.23%
选民: 24,103
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  武吉赞旦  BUKIT CHANDAN
万凯利 (巫统) 5,850票 
楚基菲 (公正) 4,156票 
多数票:1,694张
废 票:178张
投票率:74.01%
选民: 14,211
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  万浓  MANONG
蓝利查哈利 (巫统) 5,391票 
莫哈末耶兹 (回教) 4,642票 
多数票:749张
废 票:160张
投票率:72.67%
选民: 14,114
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  孟加兰峇鲁  PENGKALAN BAHARU
韩迪 (巫统) 5,375票 
阿布巴卡 (回教) 5,361票 
多数票:14张
废 票:334张
投票率:72.78%
选民: 15,262
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  班台  PANTAI REMIS
倪可敏 (行动) 12,188票 
黄金锭 (马华) 7,112票 
多数票:5,076张
废 票:354张
投票率:70.37%
选民: 28,011
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  不兰查  BELANJA
再因 (巫统) 5,479票 
莫哈末依兹米 (回教) 3,592票 
多数票:1,887张
废 票:172张
投票率:64.36%
选民: 14,470
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  波达  BOTA
那莎鲁丁 (巫统) 6,556票 
乌赛里 (公正) 4,488票 
多数票:2,068张
废 票:257张
投票率:78.80%
选民: 14,389
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  双溪古月  MALIM NAWAR
吉舒荣德星 (行动) 7,801票 
蔡双坡 (马华) 6,439票 
多数票:1,362张
废 票:364张
投票率:62.93%
选民: 23,276
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  哥兰芝  KERANJI
曾福仔 (行动) 8,459票 
章文华 (马华) 4,024票 
多数票:4,435张
废 票:212张
投票率:64.15%
选民: 19,857
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  督亚冷实加  TUALANG SEKAH
诺丽莫哈末拉西 (巫统) 6,366票 
那达拉惹 (公正) 4,797票 
多数票:1,569张
废 票:361张
投票率:69.53%
选民: 16,651
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  双溪喇叭  SUNGAI RAPAT
哈密达 (巫统) 10,635票 
拉兹再诺 (回教) 9,999票 
多数票:636张
废 票:406张
投票率:72.98%
选民: 28,830
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  新邦波赖  SIMPANG PULAI
曾敏凯 (公正) 10,992票 
曾镇池 (马华) 7,606票 
多数票:3,386张
废 票:289张
投票率:72.20%
选民: 26,159
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  迪查  TEJA
郑立慷 (公正) 6,533票 
游绣琴 (马华) 6,358票 
多数票:175张
废 票:367张
投票率:68.50%
选民: 19,355
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N46  积莪营  CHENDERIANG
马汉顺 (马华) 7,451票 
阿尊南 (公正) 4,059票 
多数票:3,392张
废 票:544张
投票率:66.96%
选民: 18,004
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N47  阿亦君令  AYER KUNING
三苏汀 (巫统) 8,628票 
阿末拉兹 (回教) 5,376票 
多数票:3,252张
废 票:477张
投票率:71.57%
选民: 20,232
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N48  双溪万宜  SUNGAI MANIK
再努巴迪兹 (巫统) 8,255票 
姆斯达化 (公正) 6,881票 
多数票:1,374张
废 票:356张
投票率:73.81%
选民: 20,990
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N49  甘榜牙也  KAMPONG GAJAH
万诺拉斯京 (巫统) 8,818票 
慕达法 (回教) 7,402票 
多数票:1,416张
废 票:401张
投票率:76.53%
选民: 21,722
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N50  实兆远  SETIAWAN
倪可汉 (行动) 12,381票 
陈修志 (马华) 3,852票 
多数票:8,529张
废 票:363张
投票率:70.43%
选民: 23,632
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N51  巴西班让  PASIR PANJANG
莫哈末尼查 (回教) 11,994票 
瓦桑 (国大) 7,520票 
多数票:4,474张
废 票:409张
投票率:76.02%
选民: 26,557
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N52  邦咯  PANGKOR
占比里 (巫统) 10,906票 
柏卡拉兹 (公正) 5,121票 
多数票:5,785张
废 票:1,340张
投票率:84.60%
选民: 22,574
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N53  龙骨  RUNGKUP
沙亚拉尼 (巫统) 4,984票 
莫哈末米亚夫 (回教) 4,530票 
多数票:454张
废 票:314张
投票率:70.86%
选民: 13,912
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N54  半港  HUTAN MELINTANG
柯沙弯 (公正) 7,804票 
丹嘉娃丽 (国大) 6,083票 
多数票:1,721张
废 票:636张
投票率:70.12%
选民: 20,758
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N55  巴硕勿打马  PASIR BEDAMAR
谢昂凭 (行动) 13,655票 
李升 (进步) 5,741票 
多数票:7,914张
废 票:338张
投票率:68.80%
选民: 28,745
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N56  曾吉容  CHANGKAT JONG
莫哈末安华 (回教) 8,705票 
依德利斯 (巫统) 7,806票 
多数票:899张
废 票:410张
投票率:71.85%
选民: 23,609
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N57  宋溪  SUNGKAI
西华尼申 (行动) 6,323票 
伟拉辛甘 (国大) 4,869票 
多数票:1,454张
废 票:485张
投票率:67.78%
选民: 17,290
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N58  仕林  SLIM
古赛利 (巫统) 8,233票 
朱卡耐 (回教) 4,707票 
多数票:3,526张
废 票:335张
投票率:75.52%
选民: 17,639
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N59  美冷  BEHRANG
查玛鲁汀 (公正) 6,771票 
拉马沙米 (国大) 5,744票 
多数票:1,027张
废 票:512张
投票率:70.43%
选民: 18,552
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  知知丁宜  TITI TINGGI
叶新安 (马华) 3,399票 
莫哈莫拉西 (独立) 1,585票 
克里亚 (公正) 846票 
多数票:1,814张
废 票:206张
投票率:77.50%
选民: 7,830
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  柏斯里  BESERI
马哈威卡欣 (巫统) 3,123票 
朱基菲 (公正) 2,012票 
多数票:1,111张
废 票:130张
投票率:79.95%
选民: 6,932
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  朱宾  CHUPING
曼梳尤索夫 (巫统) 4,970票 
莫哈末阿里 (回教) 2,169票 
多数票:2,801张
废 票:151张
投票率:82.73%
选民: 8,825
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  马打阿逸  MATA AYER
凯里哈山 (巫统) 3,059票 
万卡利扎 (回教) 1,437票 
多数票:1,622张
废 票:98张
投票率:84.05%
选民: 5,547
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  山丹  SANTAN
苏柏里 (巫统) 3,475票 
阿都拉昔 (回教) 2,763票 
多数票:712张
废 票:101张
投票率:84.92%
选民: 7,479
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  宾冬  BINTONG
马依沙萨布 (巫统) 4,882票 
莫哈末安华 (回教) 2,772票 
多数票:2,110张
废 票:184张
投票率:83.78%
选民: 9,386
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  仙纳  SENA
嘉米萨艾 (巫统) 4,697票 
欧斯曼阿都拉 (回教) 2,828票 
多数票:1,869张
废 票:161张
投票率:81.14%
选民: 9,604
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  英德拉加央岸  INDERA KAYANGAN
傅子初 (马华) 3,714票 
波西雅 (公正) 2,451票 
多数票:1,263张
废 票:129张
投票率:74.23%
选民: 8,517
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  玻璃市港口  KUALA PERLIS
莫哈山 (巫统) 4,448票 
阿莫达朱丁 (回教) 1,927票 
多数票:2,521张
废 票:135张
投票率:78.73%
选民: 8,287
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  稼秧  KAYANG
巴克里 (巫统) 3,913票 
雅谷 (回教) 2,405票 
多数票:1,508张
废 票:113张
投票率:82.63%
选民: 7,797
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  新路  PAUH
赛拉惹南 (巫统) 4,461票 
阿布巴卡 (回教) 1,889票 
多数票:2,572张
废 票:132张
投票率:0.00%
选民: 8,107
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  淡汶都浪  TAMBUNG TULANG
沙希淡 (巫统) 4,371票 
仄诺丁 (回教) 2,361票 
多数票:2,010张
废 票:138张
投票率:79.14%
选民: 8,683
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  莪山芝  GUAR SANJI
查菲里 (巫统) 3,736票 
阿莫阿德南 (回教) 3,034票 
多数票:702张
废 票:93张
投票率:84.30%
选民: 8,160
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  十字港  SIMPANG EMPAT
鲁斯里依占 (回教) 2,878票 
查哈里 (巫统) 2,825票 
多数票:53张
废 票:82张
投票率:82.98%
选民: 6,981
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  双弄  SANGLANG
阿都拉哈山 (巫统) 3,384票 
哈欣耶欣 (回教) 3,235票 
多数票:149张
废 票:92张
投票率:84.60%
选民: 7,946
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  邦宜  BANGGI
阿都米朱乌南尼 (巫统) 3,351票 
姆沙林丹朱 (公正) 1,327票 
马丁南夺 (沙人联) 87票 
固宋岸阿里 (独立) 70票 
乌玛乌佑 (独立) 34票 
多数票:2,024张
废 票:232张
投票率:62.40%
选民: 8,187
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  丹绒卡博  TANJONG KAPOR
张志刚 (沙自民) 6,629票 
曾宪章 (独立) 3,010票 
黄金吉 (公正) 1,831票 
阿旺卡林 (独立) 871票 
艾文比士 (独立) 109票 
阿丝比雅安可 (独立) 73票 
玛顺孟拉邦 (独立) 35票 
柏曼安卡 (沙人联) 32票 
多数票:3,619张
废 票:567张
投票率:68.00%
选民: 19,500
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  毕打士  PITAS
波尔基雅依斯迈 (巫统) 5,761票 
保罗唐 (公正) 1,913票 
尤索玛达朗 (独立) 127票 
佐利玛加拉 (独立) 120票 
多数票:3,848张
废 票:277张
投票率:69.00%
选民: 11,956
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  马东贡  MATUNGGONG
沙拉彬玛卡纳 (沙团结) 6,701票 
姆阿达奥积喜 (公正) 3,719票 
善带玛奴伦 (沙人联) 191票 
多数票:2,982张
废 票:254张
投票率:71.00%
选民: 15,400
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  丹狄  TANDEK
阿妮达巴朗丁 (沙团结) 5,598票 
赛迪那阿里 (公正) 3,361票 
安迪威尔圣 (独立) 1,678票 
玛兴刚玛尚本 (沙人联) 202票 
依尚拉怀 (独立) 112票 
多数票:2,237张
废 票:364张
投票率:70.50%
选民: 16,538
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  担巴索  TEMPASUK
姆斯巴南里 (巫统) 6,541票 
莱曼伊京 (公正) 4,109票 
依布拉欣林甘 (独立) 191票 
多数票:2,432张
废 票:324张
投票率:78.00%
选民: 14,291
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  卡达迈安  KADAMAIAN
何伯拉卡丹 (沙民统) 5,382票 
鲁基亚宾蒂英当 (公正) 2,902票 
彼得玛拉津 (独立) 1,729票 
多数票:2,480张
废 票:268张
投票率:79.00%
选民: 12,964
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  乌苏干  USUKAN
加比灵阿京 (巫统) 7,964票 
莫哈末苏柯阿都姆明 (公正) 3,941票 
多数票:4,023张
废 票:336张
投票率:78.00%
选民: 15,816
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  担布罗里  TAMPARULI
加希加欣 (沙团结) 6,568票 
享利米顺 (公正) 3,825票 
沙林耶明 (独立) 188票 
多数票:2,743张
废 票:204张
投票率:72.00%
选民: 14,912
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  苏来曼  SULAMAN
哈积积莫哈末诺 (巫统) 8,961票 
安沙里阿都拉 (公正) 3,505票 
多数票:5,456张
废 票:304张
投票率:79.00%
选民: 16,076
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  九路  KIULU
路易士南巴斯 (沙团结) 4,051票 
凯宾兰寿 (公正) 2,785票 
多数票:1,266张
废 票:132张
投票率:71.00%
选民: 9,773
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  卡拉布乃  KARAMBUNAI
再娜阿末 (巫统) 7,914票 
阿旺迈丁阿旺阿博 (公正) 4,896票 
多数票:3,018张
废 票:399张
投票率:67.00%
选民: 19,951
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  下南南  INANAM
吴清乐 (沙团结) 5,979票 
丹尼尔约韩占布 (公正) 4,293票 
杰菲里固明 (行动) 2,864票 
柯伦斯陈 (独立) 196票 
多数票:1,686张
废 票:274张
投票率:71.00%
选民: 19,300
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  里卡士  LIKAS
刘德泉 (沙进步) 4,097票 
吴佩霓 (行动) 3,235票 
叶寿强 (公正) 1,888票 
江友强 (独立) 182票 
多数票:862张
废 票:111张
投票率:62.72%
选民: 15,178
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  亚庇亚庇  API-API
于墨斋 (沙团结) 3,419票 
刘静芝 (公正) 3,245票 
多数票:174张
废 票:110张
投票率:63.00%
选民: 10,775
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  路阳  LUYANG
谢秋菊 (沙进步) 5,073票 
冯光荣 (行动) 3,571票 
黄永光 (公正) 2,794票 
陈鸿威 (独立) 92票 
多数票:1,502张
废 票:95张
投票率:66.00%
选民: 17,761
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  丹容亚路  TANJONG ARU
杨爱华 (沙团结) 6,430票 
阿旺阿末萨 (公正) 3,470票 
杨展之 (行动) 2,298票 
多数票:2,960张
废 票:225张
投票率:62.21%
选民: 19,993
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  毕打卡士  PETAGAS
耶耶胡申 (巫统) 6,700票 
沙烈迪亚西 (公正) 3,132票 
多数票:3,568张
废 票:332张
投票率:72.67%
选民: 14,942
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  甘拜园  KAPAYAN
丘克海 (马华) 6,162票 
史帝文津邦岸 (行动) 4,100票 
曹展棠 (公正) 3,658票 
多数票:2,062张
废 票:200张
投票率:69.00%
选民: 20,723
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  摩约  MOYAG
唐纳摩俊丁 (沙民统) 6,782票 
法兰西米积 (公正) 4,097票 
利伟勒米西 (独立) 166票 
多数票:2,685张
废 票:119张
投票率:74.00%
选民: 15,098
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  高旺  KAWANG
古南干 (巫统) 8,605票 
依温玲加比林 (公正) 2,539票 
奥曼劳夫 (独立) 295票 
迈积加固 (沙人联) 144票 
多数票:6,066张
废 票:262张
投票率:77.00%
选民: 15,591
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  班台玛尼士  PANTAI MANIS
阿都拉欣依斯迈 (巫统) 7,223票 
阿旺巴卡胡申 (公正) 4,361票 
威弗烈基罗士 (沙人联) 579票 
莫哈末哈幸尤索 (独立) 130票 
多数票:2,862张
废 票:278张
投票率:77.00%
选民: 16,688
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  皇家湾  BONGAWAN
卡林布将 (巫统) 7,123票 
莫哈末哈里士达欣 (独立) 1,393票 
阿旺华斯利阿旺耶耶 (公正) 875票 
鲁辛巴朗贡 (沙人联) 97票 
多数票:5,730张
废 票:218张
投票率:0.00%
选民: 12,389
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  王麻骨  MEMBAKUT
莫哈末阿里芬 (巫统) 5,490票 
阿旺登涯阿旺阿敏 (公正) 1,991票 
多数票:3,499张
废 票:168张
投票率:0.00%
选民: 9,850
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  克利亚士  KLIAS
阿兹查莫哈末顿 (巫统) 5,900票 
阿都拉曼耶谷 (公正) 3,487票 
道菲鲁斯奇 (独立) 109票 
达朱丁华利 (独立) 82票 
末拉尼沙比利 (独立) 37票 
多数票:2,413张
废 票:361张
投票率:72.00%
选民: 13,885
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  瓜拉班尤  KUALA PENYU
张茂盛 (沙民统) 4,416票 
约翰干尼 (独立) 4,159票 
关迪柯海 (公正) 889票 
多数票:257张
废 票:306张
投票率:75.83%
选民: 12,903
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  鲁玛丹  LUMADAN
卡玛林翁比 (巫统) 5,707票 
多杰慕达 (公正) 2,410票 
巴欣阿旺阿纳 (独立) 107票 
多数票:3,297张
废 票:276张
投票率:75.00%
选民: 11,317
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  新都敏  SINDUMIN
阿末布将 (巫统) 5,634票 
南里杜亚 (公正) 3,730票 
多数票:1,904张
废 票:185张
投票率:74.52%
选民: 12,828
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  昆达山  KUNDASANG
佐京昆沙兰 (沙团结) 3,597票 
加比里苏海敏 (独立) 1,791票 
卡林阿丹 (公正) 1,180票 
多数票:1,806张
废 票:212张
投票率:70.34%
选民: 9,639
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  卡拉那安  KARANAAN
玛喜迪曼俊 (巫统) 6,505票 
阿丁宾纳新 (公正) 1,389票 
多数票:5,116张
废 票:116张
投票率:72.45%
选民: 11,087
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  巴京那丹  PAGINATAN
依温依宾 (沙民统) 5,206票 
保罗柯朗卡士 (公正) 1,749票 
佐宏明安巴东 (沙人联) 157票 
末加利沙末 (独立) 90票 
多数票:3,457张
废 票:164张
投票率:73.13%
选民: 10,084
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  担布南  TAMBUNAN
百林吉丁岸 (沙团结) 5,601票 
摩兹迈克艾京 (公正) 2,820票 
法兰西邱雷之 (独立) 157票 
多数票:2,781张
废 票:116张
投票率:0.00%
选民: 11,245
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  冰谷  BINGKOR
朱斯丁固卡 (沙民统) 4,589票 
杰菲里吉丁岸 (公正) 4,418票 
维特雷纳度士 (独立) 164票 
度玛士安刚 (独立) 129票 
多数票:171张
废 票:155张
投票率:71.00%
选民: 13,240
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  利亚万  LIAWAN
沙林卡诺 (巫统) 4,661票 
朱斯阿旺 (公正) 2,617票 
罗伦斯摩积道 (行动) 286票 
雅比林纳华威 (独立) 104票 
多数票:2,044张
废 票:143张
投票率:71.00%
选民: 10,994
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  孟拉拉  MELALAP
拉丁马力 (沙团结) 4,530票 
占米加华达 (公正) 2,431票 
杰菲里固邦 (沙人联) 122票 
多数票:2,099张
废 票:176张
投票率:71.00%
选民: 10,276
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  金马博  KEMABONG
鲁宾巴浪 (巫统) 5,158票 
彼得菲立鲁纳 (公正) 2,721票 
欧仁德基柯 (沙人联) 337票 
多数票:2,437张
废 票:226张
投票率:80.00%
选民: 10,598
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  苏克  SOOK
依农安银 (沙民团) 5,496票 
保罗京当 (公正) 3,365票 
苏海丁郎卡 (独立) 202票 
西东曼京 (沙人联) 124票 
多数票:2,131张
废 票:63张
投票率:74.00%
选民: 12,564
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  纳巴湾  NABAWAN
波比顺安 (沙民统) 3,414票 
格比尔阿昆宋 (公正) 1,327票 
亚历士苏孟卡 (沙人联) 96票 
多数票:2,087张
废 票:54张
投票率:68.00%
选民: 7,148
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  苏骨  SUGUT
苏拉迪卡容 (巫统) 3,123票 
莱丁鲁曼带 (公正) 588票 
巴斯兰奥玛 (独立) 363票 
加聂波波农 (独立) 111票 
诺丁卡宁 (独立) 73票 
多数票:2,535张
废 票:237张
投票率:57.85%
选民: 7,784
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  拉卜  LABUK
迈克阿尚 (沙团结) 6,178票 
西比卡丹迪 (公正) 723票 
墨文恩迪 (独立) 657票 
尤索阿博 (独立) 107票 
多数票:5,455张
废 票:161张
投票率:68.92%
选民: 11,397
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  昆昆  GUM-GUM
查卡利亚依迪利斯 (巫统) 0票 
多数票:0张
废 票:0张
投票率:0.00%
选民: 9,993
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  双溪西埔卡  SUNGAI SIBUGA
慕沙阿曼 (巫统) 10,570票 
阿末淡宁 (公正) 2,913票 
固斯尼雅迪翁 (独立) 295票 
奥斯曼恩定 (沙人联) 291票 
多数票:7,657张
废 票:425张
投票率:67.60%
选民: 21,442
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  西江  SEKONG
三苏丁耶耶 (巫统) 4,271票 
纳哈兰丹萨 (公正) 2,082票 
曼梳姆沙林 (沙人联) 242票 
多数票:2,189张
废 票:281张
投票率:61.00%
选民: 11,308
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  加拉敏丁  KARAMUNTING
彭恩荣 (巫统) 5,171票 
卓观德 (行动) 1,809票 
石长友 (独立) 1,455票 
陈树智 (公正) 452票 
多数票:3,362张
废 票:271张
投票率:65.00%
选民: 14,696
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  依罗布拉  ELOPURA
区锦华 (沙进步) 7,919票 
彭诚谋 (公正) 2,510票 
多数票:5,409张
废 票:338张
投票率:59.00%
选民: 18,363
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N46  丹绒巴拔  TANJONG PAPAT
陈树杰 (沙进步) 6,418票 
张衍文 (行动) 2,492票 
多数票:3,926张
废 票:273张
投票率:63.00%
选民: 14,484
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N47  瓜末  KUAMUT
马喜翁巴纳 (沙民统) 3,784票 
莫斯达巴唐布扬 (独立) 2,112票 
阿都拉查加米尔 (公正) 1,143票 
诺兵达郎 (独立) 206票 
朱辛沙巴兰 (行动) 105票 
多数票:1,672张
废 票:300张
投票率:67.00%
选民: 11,389
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N48  苏高  SUKAU
沙迪阿都拉曼 (巫统) 3,278票 
阿达苏来曼 (独立) 1,171票 
阿都干尼柯瑞 (独立) 111票 
加卡利亚加聂 (独立) 86票 
阿旺曼沙 (沙人联) 85票 
英兰依布立欣 (回教) 76票 
加兰干尼 (独立) 57票 
尤索纳希 (独立) 19票 
多数票:2,107张
废 票:324张
投票率:63.00%
选民: 8,165
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N49  东谷  TUNGKU
苏海里萨益 (巫统) 4,828票 
加玛苏来 (公正) 2,446票 
阿都拉惹阿都莫哈末 (独立) 164票 
多数票:2,382张
废 票:271张
投票率:0.00%
选民: 12,246
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N50  拿笃  LAHAD DATU
纳斯伦曼苏 (巫统) 8,034票 
再纳丁朱卡纳 (公正) 4,976票 
多数票:3,058张
废 票:428张
投票率:63.00%
选民: 21,548
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N51  古纳  KUNAK
尼尔万卡班 (巫统) 5,083票 
柏度固度沙 (公正) 968票 
多数票:4,115张
废 票:225张
投票率:65.00%
选民: 9,694
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N52  苏拉巴央  SULABAYAN
哈曼莫哈末 (巫统) 4,501票 
莫哈末阿都拉华哈宾 (公正) 2,464票 
多数票:2,037张
废 票:389张
投票率:66.78%
选民: 11,291
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N53  诗那浪  SENALLANG
纳希沙卡兰 (巫统) 6,083票 
阿斯玛拉阿斯末 (独立) 651票 
哈沙曼沙卡南 (公正) 628票 
多数票:5,432张
废 票:366张
投票率:63.56%
选民: 12,198
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N54  布卡雅  BUGAYA
兰利玛哈班 (巫统) 0票 
多数票:0张
废 票:0张
投票率:0.00%
选民: 11,727
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N55  巴隆  BALUNG
赛阿巴斯阿里 (巫统) 5,160票 
莫哈末阿迪拉丁巴沙 (公正) 1,423票 
多数票:3,737张
废 票:188张
投票率:66.15%
选民: 10,248
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N56  阿拔士  APAS
道菲狄丁岸 (巫统) 5,409票 
温观宝 (公正) 1,801票 
阿迪阿沙 (独立) 77票 
多数票:3,608张
废 票:193张
投票率:0.00%
选民: 12,006
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N57  斯里丹绒  SRI TANJONG
黄仕平 (行动) 5,359票 
陈志慈 (沙团结) 4,187票 
江汉明 (公正) 3,090票 
多数票:1,172张
废 票:146张
投票率:63.07%
选民: 20,306
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N58  摩罗带  MEROTAI
彭育明 (沙自民) 3,723票 
孙天福 (独立) 3,481票 
莫哈末阿都拉 (回教) 931票 
莫达阿末 (独立) 289票 
沙曼奴鲁拉 (独立) 286票 
多数票:242张
废 票:67张
投票率:0.00%
选民: 13,931
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N59  丹绒巴督  TANJONG BATU
哈米沙沙末 (巫统) 5,921票 
杜拉哈欣 (公正) 1,499票 
莫哈末杰菲里罗斯曼 (独立) 178票 
多数票:4,422张
废 票:92张
投票率:61.14%
选民: 12,577
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N60  诗巴迪  SEBATIK
阿都慕士比初 (巫统) 4,711票 
阿萨加玛 (公正) 880票 
拉登卡贡 (独立) 392票 
多数票:3,831张
废 票:110张
投票率:66.00%
选民: 9,510
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  欧巴  OPAR
拉鲁米纳 (砂人联) 3,360票 
伯尼菲斯 (公正) 1,354票 
史提芬西贾 (砂国民) 674票 
佐瑟京迪 (独立) 475票 
多数票:2,006张
废 票:68张
投票率:73.47%
选民: 9,377
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  石隆门  TASIK BIRU
彼得南旋 (砂民进) 5,829票 
约翰特尼威 (公正) 3,757票 
法兰奇朱惹 (砂国民) 825票 
多数票:2,072张
废 票:120张
投票率:69.91%
选民: 16,444
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  丹绒拿督  TANJONG DATU
阿德南 (砂土保) 4,218票 
娜妮莎哈丽 (回教) 1,002票 
基柏 (独立) 215票 
多数票:3,216张
废 票:62张
投票率:69.52%
选民: 9,171
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  邦带达迈  PANTAI DAMAI
阿都拉曼朱乃迪 (砂土保) 7,425票 
旺再纳阿丁 (公正) 2,354票 
苏海米士拉末 (独立) 111票 
多数票:5,071张
废 票:105张
投票率:71.17%
选民: 15,891
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  迪玛拉勿  DEMAK LAUT
哈兹兰 (砂土保) 5,522票 
阿里胡先 (公正) 1,770票 
多数票:3,752张
废 票:98张
投票率:70.93%
选民: 12,032
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  杜邦  TUPONG
道勿阿都拉曼 (砂土保) 8,304票 
峇哈鲁丁 (公正) 3,753票 
多数票:4,551张
废 票:135张
投票率:68.51%
选民: 20,521
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  三马连  SAMARIANG
莎丽花哈茜达 (砂土保) 8,008票 
祖鲁斯迪 (公正) 2,577票 
多数票:5,431张
废 票:144张
投票率:67.55%
选民: 18,308
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  砂督  SATOK
阿邦佐哈里 (砂土保) 4,691票 
阿末纳兹 (公正) 1,891票 
多数票:2,800张
废 票:79张
投票率:64.39%
选民: 11,010
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  浮罗岸  PADUNGAN
黄庆伟 (行动) 11,957票 
沈坚石 (砂人联) 4,073票 
黄锦河 (独立) 439票 
多数票:7,884张
废 票:69张
投票率:70.23%
选民: 22,984
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  朋岭  PENDING
杨薇讳 (行动) 14,375票 
沈桂贤 (砂人联) 6,780票 
多数票:7,595张
废 票:119张
投票率:72.27%
选民: 30,445
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  峇都林当  BATU LINTANG
施志豪 (公正) 13,235票 
薛华东 (砂人联) 4,854票 
徐丽娜 (独立) 290票 
多数票:8,381张
废 票:61张
投票率:66.38%
选民: 30,519
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  哥打圣陶沙  KOTA SENTOSA
张健仁 (行动) 12,594票 
叶金来 (砂人联) 7,770票 
多数票:4,824张
废 票:195张
投票率:75.41%
选民: 30,585
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  石角  BATU KAWAH
周宛诗 (行动) 7,439票 
陈如飞 (砂人联) 6,896票 
多数票:543张
废 票:184张
投票率:70.68%
选民: 23,716
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  雅沙再也  ASAJAYA
阿都卡林 (砂土保) 7,597票 
阿里阿美兰 (公正) 3,108票 
多数票:4,489张
废 票:148张
投票率:78.85%
选民: 15,824
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  摩拉端  MUARA TUANG
莫哈末阿里玛目 (砂土保) 11,039票 
诺莱妮 (回教) 3,196票 
多数票:7,843张
废 票:299张
投票率:77.42%
选民: 22,397
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  文莪  BENGOH
哲历苏西尔 (砂人联) 8,093票 
维礼末京 (公正) 4,447票 
伟哲多米 (独立) 1,007票 
理查 (砂国民) 928票 
多数票:3,646张
废 票:275张
投票率:67.55%
选民: 24,694
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  打叻  TARAT
罗伦沙嘉 (砂土保) 6,287票 
彼得阿托 (公正) 4,292票 
亚丁遮罗斯 (砂国民) 567票 
多数票:1,995张
废 票:209张
投票率:69.61%
选民: 17,721
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  打必禄  TEBEDU
麦哥玛因 (砂土保) 6,196票 
克里斯托弗 (公正) 2,130票 
安东尼 (砂国民) 468票 
启比利 (独立) 260票 
多数票:4,066张
废 票:149张
投票率:73.77%
选民: 13,839
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  格杜  KEDUP
玛丁朋 (砂土保) 6,476票 
莱努斯 (公正) 4,211票 
伯拉扬 (砂国民) 666票 
阿明 (独立) 397票 
多数票:2,265张
废 票:165张
投票率:69.44%
选民: 19,925
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  砂隆再也  SADONG JAYA
艾登拉里 (砂土保) 4,008票 
阿邦艾迪 (回教) 1,074票 
玛哈尤丁 (独立) 402票 
多数票:2,934张
废 票:89张
投票率:73.00%
选民: 8,648
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  实文然  SIMUNJAN
莫哈末纳鲁登 (砂土保) 5,465票 
马沙尔 (公正) 1,417票 
麦巴里玛 (爱国) 237票 
再尼 (独立) 179票 
多数票:4,048张
废 票:85张
投票率:73.29%
选民: 11,228
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  诗巫瑶  SEBUYAU
朱莱希诺拉威 (砂土保) 4,045票 
阿丹阿希 (回教) 1,769票 
阿里三苏 (独立) 67票 
多数票:2,276张
废 票:87张
投票率:74.35%
选民: 9,422
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  龙芽  LINGGA
哈惹茜梅 (砂土保) 3,652票 
阿末阿拉比 (公正) 1,146票 
阿邦奥曼 (砂国民) 359票 
多数票:2,506张
废 票:83张
投票率:67.66%
选民: 8,562
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  伯汀马罗  BETING MARO
拉查利加柏 (砂土保) 3,069票 
阿邦阿末 (回教) 2,678票 
多数票:391张
废 票:61张
投票率:73.82%
选民: 9,432
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  巴莱林吟  BALAI RINGIN
史诺丹拉旺 (砂人民) 4,145票 
伊比乌丁 (公正) 1,260票 
丹吉昂 (砂国民) 765票 
立贝马威 (爱国) 126票 
柯博鲁梭 (独立) 85票 
苏芝占 (独立) 32票 
多数票:2,885张
废 票:110张
投票率:74.38%
选民: 9,637
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  武吉本古南  BUKIT BEGUNAN
蒙达干 (砂人民) 3,671票 
吉米林 (公正) 898票 
艾文豪安东尼 (砂国民) 638票 
利亚斯 (独立) 188票 
多数票:2,773张
废 票:56张
投票率:70.35%
选民: 8,371
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  成邦江  SIMANGGANG
法兰斯哈丁 (砂人联) 4,758票 
里昂吉马唐纳 (行动) 2,311票 
多数票:2,447张
废 票:67张
投票率:68.37%
选民: 11,869
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  英吉利里  ENGKILILI
佐尼戈拉容 (砂人联) 4,928票 
马鲁丁 (公正) 1,121票 
吉米西蒙马杰 (独立) 414票 
希米杰 (砂国民) 393票 
多数票:3,807张
废 票:70张
投票率:73.34%
选民: 10,109
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  峇当艾  BATANG AIR
麦康莫森 (砂人民) 4,460票 
尼可拉斯巴温 (公正) 1,719票 
多数票:2,741张
废 票:83张
投票率:71.96%
选民: 9,237
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  沙里拨  SARIBAS
力奇西丹 (砂土保) 3,865票 
祖基菲里 (公正) 2,137票 
多数票:1,728张
废 票:76张
投票率:75.83%
选民: 9,154
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  拉耶  LAYAR
亚弗烈查布 (砂土保) 3,703票 
斯坦尼恩峇 (公正) 1,787票 
祖乌刚 (砂国民) 183票 
翁邦达杜 (独立) 170票 
多数票:1,916张
废 票:91张
投票率:73.71%
选民: 8,664
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  武吉沙班  BUKIT SABAN
罗伯罗森 (砂土保) 3,899票 
杰拉恩吉翁 (公正) 1,125票 
达雷 (砂国民) 641票 
多数票:2,774张
废 票:78张
投票率:75.24%
选民: 8,560
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  加拉甲  KALAKA
阿都华合阿兹 (砂土保) 6,835票 
依斯迈胡先 (独立) 1,665票 
雅哈耶 (公正) 1,511票 
多数票:5,170张
废 票:120张
投票率:72.01%
选民: 15,716
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  克粦  KRIAN
阿里比祖 (公正) 5,178票 
彼得奈洛 (砂民进) 3,088票 
安东尼理曼 (砂国民) 216票 
班伊贝利亚 (独立) 125票 
多数票:2,090张
废 票:67张
投票率:78.87%
选民: 11,914
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  巴拉威  BELAWAI
连达立夫 (砂土保) 5,164票 
阿都瓦哈 (公正) 618票 
奇帕维 (独立) 133票 
多数票:4,546张
废 票:91张
投票率:70.15%
选民: 9,716
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  斯莫  SEMOP
阿都拉赛顿 (砂土保) 4,814票 
黄君秀 (公正) 564票 
阿喜利 (独立) 419票 
多数票:4,250张
废 票:114张
投票率:66.55%
选民: 9,551
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  达佬  DARO
慕尼苏海里 (砂土保) 3,867票 
穆哈末占哈里 (独立) 670票 
查玛鲁丁 (公正) 475票 
巴克理 (独立) 129票 
多数票:3,197张
废 票:105张
投票率:72.07%
选民: 8,397
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  哲莫仁  JEMORENG
阿布瑟曼嘉威 (砂土保) 4,505票 
阿都哈菲兹 (独立) 1,579票 
阿斯博阿都拉 (独立) 77票 
多数票:2,926张
废 票:120张
投票率:72.90%
选民: 9,418
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  卢勃  REPOK
黄华西 (行动) 7,900票 
邓伦奇 (砂人联) 5,221票 
多数票:2,679张
废 票:243张
投票率:72.44%
选民: 20,036
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  马拉端  MERADONG
陈籽橞 (行动) 6,884票 
林启钦 (砂人联) 4,197票 
多数票:2,687张
废 票:107张
投票率:73.06%
选民: 16,575
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  巴干  PAKAN
威廉玛旺 (砂民进) 3,938票 
德东昆达 (砂国民) 2,741票 
多数票:1,197张
废 票:83张
投票率:73.16%
选民: 9,785
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  美銮  MELUAN
黄朱达 (砂民进) 4,615票 
佐巴然安东尼 (公正) 2,973票 
拉邦占巴 (砂国民) 312票 
多数票:1,642张
废 票:119张
投票率:70.00%
选民: 12,781
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  牛麻  NGEMAH
亚历山大 (砂人民) 2,361票 
阿迪迪农 (爱国) 1,366票 
艾立斯阿拉 (公正) 650票 
迈克里亚斯 (砂国民) 577票 
耶谷卡立 (独立) 278票 
多数票:995张
废 票:92张
投票率:66.13%
选民: 8,731
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  马占  MACHAN
格拉蒙朱纳 (砂土保) 3,683票 
曾宪爵 (公正) 2,054票 
江达锦 (爱国) 696票 
奥古斯丁林安 (砂国民) 338票 
多数票:1,629张
废 票:109张
投票率:69.34%
选民: 10,759
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  武吉阿瑟  BUKIT ASSEK
黄和联 (行动) 13,527票 
钱本统 (砂人联) 4,700票 
许长发 (独立) 180票 
多数票:8,827张
废 票:97张
投票率:68.77%
选民: 27,308
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N46  都东  DUDONG
叶海量 (行动) 9,649票 
张泰卿 (砂人联) 9,332票 
阿芬迪 (独立) 174票 
多数票:317张
废 票:211张
投票率:74.17%
选民: 29,915
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N47  峇旺阿山  BAWANG ASSAN
黄顺舸 (砂人联) 7,316票 
刘强燕 (行动) 5,508票 
多数票:1,808张
废 票:106张
投票率:77.26%
选民: 17,934
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N48  柏拉旺  PELAWAN
黄培根 (行动) 13,318票 
吴春祥 (砂人联) 6,927票 
多数票:6,391张
废 票:91张
投票率:70.74%
选民: 31,635
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N49  南甲  NANGKA
安华拉拜 (砂土保) 7,710票 
诺立桑阿里 (公正) 2,408票 
多数票:5,302张
废 票:152张
投票率:72.34%
选民: 15,163
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N50  达叻  DALAT
花蒂玛阿都拉 (砂土保) 6,288票 
史维斯特阿查苏巴 (公正) 1,298票 
沙勒玛哈利 (独立) 257票 
多数票:4,990张
废 票:195张
投票率:68.05%
选民: 13,360
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N51  万年烟  BALINGIAN
泰益玛目 (砂土保) 6,210票 
沙烈嘉华鲁丁 (独立) 1,056票 
苏丽雅蒂 (公正) 871票 
多数票:5,154张
废 票:116张
投票率:70.22%
选民: 13,191
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N52  达敏  TAMIN
佐瑟玛伊勒 (砂人民) 4,998票 
孟甲米古威 (公正) 3,706票 
多数票:1,292张
废 票:181张
投票率:72.65%
选民: 14,219
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N53  卡古斯  KAKUS
约翰西基 (砂人民) 3,366票 
保罗安义拉查 (公正) 2,764票 
劳伦斯迪克 (爱国) 186票 
恩达利 (独立) 141票 
多数票:602张
废 票:105张
投票率:68.45%
选民: 11,283
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N54  柏拉固  PELAGUS
佐治拉贡 (独立) 5,740票 
史丹利 (砂人民) 2,903票 
艾德华苏邦 (公正) 1,171票 
多数票:2,837张
废 票:172张
投票率:65.36%
选民: 16,914
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N55  加迪拨  KATIBAS
恩布鲁斯柏里戈 (砂土保) 3,326票 
慕南拉查 (公正) 1,070票 
卓恒山 (砂国民) 897票 
多数票:2,256张
废 票:85张
投票率:63.18%
选民: 9,369
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N56  峇类  BALEH
詹姆士玛欣 (砂人民) 5,242票 
本迪当曼江 (公正) 1,344票 
多数票:3,898张
废 票:98张
投票率:59.22%
选民: 12,525
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N57  布拉甲  BELAGA
里旺拉岗 (砂人民) 3,974票 
阿里巴沙肯欣 (公正) 1,046票 
约翰邦巴 (砂国民) 368票 
肯尼夫阿丹西叻 (独立) 330票 
迈克佐 (独立) 94票 
马修慕南 (独立) 27票 
多数票:2,928张
废 票:74张
投票率:69.87%
选民: 9,247
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N58  日拨  JEPAK
达立朱菲立 (砂土保) 5,470票 
阿都查利布章 (公正) 2,342票 
阿都库杜斯 (独立) 477票 
南利马拉卡 (砂国民) 433票 
阿旺阿迪拉 (独立) 89票 
多数票:3,128张
废 票:133张
投票率:69.36%
选民: 14,076
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N59  基杜弄  KIDURONG
周政新 (行动) 12,493票 
林光猛 (砂人联) 5,563票 
多数票:6,930张
废 票:144张
投票率:67.30%
选民: 30,321
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N60  格美纳  KEMENA
伦迪 (砂土保) 6,369票 
本南宾那 (公正) 3,020票 
乌贡峇严 (砂国民) 285票 
力亚 (独立) 197票 
多数票:3,349张
废 票:162张
投票率:71.29%
选民: 15,636
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N61  柏戈奴  BEKENU
罗茜 (砂民进) 4,946票 
伊萨玛威 (公正) 1,232票 
东尼巴达 (砂国民) 570票 
祖丽安娜 (爱国) 284票 
多数票:3,714张
废 票:103张
投票率:66.86%
选民: 11,995
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N62  蓝卑尔  LAMBIR
里宾拉玛 (砂土保) 4,625票 
佐海达苏波 (公正) 3,104票 
佐哈里布江 (砂国民) 693票 
多数票:1,521张
废 票:143张
投票率:60.72%
选民: 16,422
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N63  卑尔骚  PIASAU
林思健 (行动) 5,998票 
陈康南 (砂人联) 4,408票 
多数票:1,590张
废 票:73张
投票率:63.13%
选民: 17,381
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N64  埔奕  PUJUT
房保德 (行动) 9,120票 
谢超发 (砂人联) 5,271票 
多数票:3,849张
废 票:67张
投票率:64.17%
选民: 25,684
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N65  史纳汀  SENADIN
李景胜 (砂人联) 7,334票 
张有庆 (公正) 7,276票 
多数票:58张
废 票:186张
投票率:66.05%
选民: 28,222
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N66  马鲁帝  MARUDI
史威特恩特里 (砂民进) 4,578票 
格朗达贡 (公正) 1,376票 
艾文敦丹 (砂国民) 281票 
迈克丁杜亚 (独立) 122票 
多数票:3,202张
废 票:86张
投票率:49.21%
选民: 13,761
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N67  德朗乌山  TELANG USAN
丹尼斯奥 (砂土保) 3,597票 
哈里森尧 (公正) 2,752票 
柯宾万 (砂国民) 705票 
佐丁 (独立) 623票 
多数票:845张
废 票:86张
投票率:57.15%
选民: 15,737
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N68  武吉哥打  BUKIT KOTA
阿都拉曼 (砂土保) 6,835票 
梁广耀 (行动) 1,774票 
乌索吉丁 (独立) 398票 
拉迪斯班丁 (独立) 353票 
多数票:5,061张
废 票:65张
投票率:65.44%
选民: 15,734
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N69  峇都达瑙  BATU DANAU
保罗斯贡邦 (砂民进) 3,667票 
刘烈贵 (公正) 1,348票 
劳伦斯科马斯孙当 (砂国民) 140票 
多数票:2,319张
废 票:72张
投票率:68.45%
选民: 8,601
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N70  峇加拉兰  BA`KELALAN
峇鲁比安 (公正) 2,505票 
威里廖 (砂民进) 2,032票 
多数票:473张
废 票:37张
投票率:65.90%
选民: 7,634
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N71  武吉沙里  BUKIT SARI
阿旺登雅 (砂土保) 6,018票 
查巴苏裕 (公正) 955票 
多数票:5,063张
废 票:94张
投票率:70.79%
选民: 11,249
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  双溪侨华  SUNGAI AIR TAWAR
拉惹依德利斯 (巫统) 4,791票 
阿祖鲁卡金 (回教) 4,668票 
多数票:123张
废 票:263张
投票率:76.62%
选民: 12,726
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  沙白  SABAK
华诺 (巫统) 7,001票 
沙乐汉 (回教) 6,884票 
多数票:117张
废 票:390张
投票率:76.79%
选民: 18,655
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  双溪班让  SUNGAI PANJANG
莫哈末基尔 (巫统) 11,181票 
莫哈末法晋 (回教) 5,353票 
多数票:5,828张
废 票:319张
投票率:82.47%
选民: 20,500
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  适耕庄  SEKINCHAN
黄瑞林 (行动) 5,400票 
潘文俊 (马华) 5,181票 
多数票:219张
废 票:307张
投票率:75.00%
选民: 13,573
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  乌鲁安南  HULU BERNAM
依德利斯 (巫统) 7,985票 
阿都苏葛尔 (回教) 4,436票 
多数票:3,549张
废 票:318张
投票率:73.69%
选民: 17,549
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  新古毛  KUALA KUBU BAHARU
黄冠文 (马华) 6,555票 
拉慕 (行动) 6,107票 
多数票:448张
废 票:549张
投票率:73.20%
选民: 18,212
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  峇冬加里  BATANG KALI
莫哈末依沙 (巫统) 11,724票 
莫哈末纳希鲁汀 (公正) 9,545票 
多数票:2,179张
废 票:404张
投票率:77.87%
选民: 27,832
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  双溪武隆  SUNGAI BURONG
山苏丁 (巫统) 8,872票 
阿都干尼山苏汀 (回教) 6,162票 
多数票:2,710张
废 票:336张
投票率:81.12%
选民: 18,988
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  柏马登  RERMATANG
哈芝苏莱曼 (巫统) 6,975票 
马兹兰 (公正) 6,367票 
多数票:608张
废 票:286张
投票率:78.42%
选民: 17,403
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  武吉美拉华蒂  BUKIT MELAWATI
慕达亚 (公正) 4,741票 
巴迪本 (国大) 4,444票 
多数票:297张
废 票:484张
投票率:75.27%
选民: 12,897
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  依约  IJOK
卡立 (公正) 7,196票 
沙尤迪 (巫统) 5,276票 
多数票:1,920张
废 票:204张
投票率:82.01%
选民: 15,467
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  而揽  JERAM
阿敏努丁 (巫统) 8,209票 
海里 (回教) 6,733票 
多数票:1,476张
废 票:333张
投票率:81.11%
选民: 18,839
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  轰埠  KUANG
阿都苏哥 (巫统) 7,049票 
峇鲁拉敏 (公正) 6,532票 
多数票:517张
废 票:204张
投票率:76.17%
选民: 17,557
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  万挠  RAWANG
颜贝倪 (公正) 10,467票 
吴亚岭 (马华) 6,275票 
占德兰 (独立) 704票 
多数票:4,192张
废 票:288张
投票率:76.12%
选民: 23,345
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  邓普勒公园  TAMAN TEMPLER
苏巴汉 (巫统) 14,600票 
莫哈末阿都拉曼 (回教) 13,987票 
多数票:613张
废 票:583张
投票率:75.76%
选民: 38,655
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  峇都喼  BATU CAVES
阿米鲁汀 (公正) 11,015票 
莫汉 (巫统) 7,376票 
阿兹米胡申 (独立) 379票 
多数票:3,639张
废 票:320张
投票率:74.51%
选民: 25,720
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  鹅麦士蒂亚  GOMBAK SETIA
莫哈末阿里 (回教) 14,391票 
尤沙海里 (巫统) 11,594票 
多数票:2,797张
废 票:287张
投票率:76.41%
选民: 34,979
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  淡江  HULU KELANG
沙阿里 (回教) 15,404票 
阿末布江 (巫统) 13,270票 
多数票:2,134张
废 票:302张
投票率:75.88%
选民: 38,454
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  国际山庄  BUKIT ANTARABANGSA
莫哈末阿兹敏 (公正) 11,731票 
哈斯琳达 (巫统) 10,350票 
多数票:1,381张
废 票:224张
投票率:72.99%
选民: 30,687
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  南巴再也  LEMBAH JAYA
卡辛阿都阿兹 (回教) 15,182票 
依斯迈基佐 (巫统) 12,954票 
多数票:2,228张
废 票:503张
投票率:74.64%
选民: 38,445
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  千百家  CHEMPAKA
依斯甘达 (回教) 12,528票 
诺希玛 (巫统) 11,480票 
多数票:1,048张
废 票:396张
投票率:73.14%
选民: 33,525
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  莲花苑  TERATAI
李映霞 (行动) 15,563票 
林永强 (民政) 7,478票 
多数票:8,085张
废 票:672张
投票率:76.63%
选民: 30,972
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  杜顺大  DUSUN TUA
依斯迈沙尼 (巫统) 13,542票 
莫哈末沙尼 (回教) 11,579票 
多数票:1,963张
废 票:459张
投票率:79.32%
选民: 32,248
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  士毛月  SEMENYIH
佐汉阿兹 (巫统) 11,588票 
阿鲁仄万 (公正) 10,448票 
多数票:1,140张
废 票:544张
投票率:81.30%
选民: 28,203
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  加影  KAJANG
李成金 (公正) 13,220票 
刘丽玲 (马华) 9,952票 
多数票:3,268张
废 票:560张
投票率:79.46%
选民: 29,868
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  万宜  BANGI
沙菲阿布峇卡 (回教) 17,201票 
莫哈末发迪尔 (巫统) 11,009票 
多数票:6,192张
废 票:386张
投票率:80.27%
选民: 35,898
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  无拉港  BALAKONG
叶南进 (行动) 13,335票 
黎广才 (马华) 8,540票 
多数票:4,795张
废 票:357张
投票率:77.71%
选民: 28,682
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  史里肯邦安  SERI KEMBANGAN
欧阳捍华 (行动) 15,841票 
廖润强 (马华) 8,597票 
王国友 (独立) 294票 
多数票:7,244张
废 票:361张
投票率:82.94%
选民: 30,297
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  沙登卫星市  SERI SERDANG
莫哈末沙甸 (巫统) 18,932票 
阿末依占 (回教) 18,887票 
多数票:45张
废 票:827张
投票率:77.98%
选民: 49,757
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  金銮  KINRARA
郭素沁 (行动) 12,990票 
高祥威 (马华) 7,251票 
多数票:5,739张
废 票:255张
投票率:79.31%
选民: 25,868
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  梳邦再也  SUBANG JAYA
杨巧双 (行动) 23,459票 
王钟璇 (马华) 9,608票 
多数票:13,851张
废 票:345张
投票率:75.90%
选民: 44,569
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  斯里士蒂亚  SERI SETIA
聂那兹敏 (公正) 13,838票 
莎丽芭诺丽 (巫统) 10,975票 
多数票:2,863张
废 票:302张
投票率:71.73%
选民: 35,079
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  美丹花园  TAMAN MEDAN
哈妮查 (公正) 16,803票 
莫纳丽莎 (巫统) 12,370票 
多数票:4,433张
废 票:479张
投票率:74.00%
选民: 40,009
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  武吉加星  BUKIT GASING
李宝霖 (行动) 15,735票 
林传盛 (民政) 6,923票 
多数票:8,812张
废 票:217张
投票率:68.94%
选民: 33,183
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  甘榜东姑  KAMPUNG TUNKU
刘永山 (行动) 14,633票 
谢国华 (马华) 6,656票 
多数票:7,977张
废 票:274张
投票率:71.35%
选民: 30,183
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  百乐镇  DAMANSARA UTAMA
谢永贤 (行动) 24,881票 
胡渐彪 (马华) 9,526票 
多数票:15,355张
废 票:324张
投票率:74.85%
选民: 46,435
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N37  武吉兰樟  BUKIT LANJAN
黄洁冰 (公正) 12,125票 
杨带英 (民政) 6,970票 
多数票:5,155张
废 票:299张
投票率:76.01%
选民: 25,550
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N38  巴也惹拉斯  PAYA JARAS
莫哈末布斯罗 (巫统) 11,521票 
凯鲁丁 (回教) 10,879票 
多数票:642张
废 票:429张
投票率:78.47%
选民: 29,163
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N39  哥打白沙罗  KOTA DAMANSARA
莫哈末纳希尔 (公正) 11,846票 
再因依斯迈 (巫统) 10,771票 
多数票:1,075张
废 票:603张
投票率:79.34%
选民: 29,701
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N40  哥打胡姬  KOTA ANGGERIK
耶谷沙峇利 (公正) 15,738票 
纳瓦威 (巫统) 13,538票 
多数票:2,200张
废 票:383张
投票率:77.60%
选民: 38,442
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N41  峇都知甲  BATU TIGA
罗芝雅依斯迈 (公正) 15,852票 
沙拉蒙 (巫统) 12,289票 
多数票:3,563张
废 票:346张
投票率:77.32%
选民: 36,892
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N42  中路  MERU
阿都拉尼奥斯曼 (回教) 14,826票 
莫哈末卡沙里 (巫统) 9,313票 
多数票:5,513张
废 票:339张
投票率:82.42%
选民: 29,745
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N43  士文达  SEMENTA
拉曼巴列 (巫统) 0票 
多数票:0张
废 票:0张
投票率:0.00%
选民: 29,382
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N44  双溪槟榔  SUNGAI PINANG
邓章钦 (行动) 12,856票 
宋奇才 (马华) 5,495票 
多数票:7,361张
废 票:328张
投票率:77.29%
选民: 24,189
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N45  巴生海峡区  SELAT KLANG
哈里玛 (回教) 11,437票 
诺丽莎 (巫统) 9,978票 
多数票:1,459张
废 票:334张
投票率:75.37%
选民: 28,908
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N46  巴生港口  PELABUHAN KLANG
峇鲁希山 (公正) 12,397票 
罗斯琳达 (巫统) 7,990票 
纳希尔 (独立) 580票 
多数票:4,407张
废 票:485张
投票率:75.47%
选民: 28,456
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N47  班达马兰  PANDAMARAN
刘天球 (行动) 12,541票 
郑敬賲 (马华) 7,149票 
多数票:5,392张
废 票:319张
投票率:79.43%
选民: 25,192
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N48  哥打阿南莎  KOTA ALAM SHAH
马诺哈兰 (行动) 12,699票 
庄秀春 (民政) 5,515票 
多数票:7,184张
废 票:212张
投票率:76.43%
选民: 24,168
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N49  斯里安达拉斯  SERI ANDALAS
艾斯尔再也古玛 (公正) 20,258票 
卡玛拉 (国大) 10,055票 
多数票:10,203张
废 票:725张
投票率:78.05%
选民: 38,833
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N50  斯里慕达  SRI MUDA
莫哈末苏海米 (公正) 15,962票 
安沙 (巫统) 9,988票 
多数票:5,974张
废 票:347张
投票率:78.50%
选民: 33,054
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N51  昔江港  SIJANGKANG
阿曼尤奴斯海利 (回教) 10,049票 
阿都法达 (巫统) 7,968票 
多数票:2,081张
废 票:374张
投票率:81.63%
选民: 22,290
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N52  直落拿督  TELUK DATUK
陈春水 (行动) 7,584票 
余金福 (马华) 6,886票 
多数票:698张
废 票:493张
投票率:82.23%
选民: 17,896
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N53  摩立  MORIB
哈西曼 (巫统) 10,116票 
沙拉胡丁哈菲兹 (回教) 9,830票 
多数票:286张
废 票:404张
投票率:80.37%
选民: 25,011
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N54  丹绒士拔  TANJONG SEPAT
卡林曼梳 (巫统) 8,297票 
莫哈末哈斯林 (回教) 5,923票 
多数票:2,374张
废 票:287张
投票率:81.43%
选民: 17,768
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N55  龙溪  DENGKIL
哈芝玛宋 (巫统) 11,838票 
希山慕丁 (公正) 8,471票 
多数票:3,367张
废 票:417张
投票率:78.88%
选民: 25,745
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N56  双溪比力  SUNGAI PELEK
叶怡华 (马华) 7,053票 
西华纳仁 (行动) 5,481票 
阿都玛南 (独立) 816票 
多数票:1,572张
废 票:431张
投票率:77.44%
选民: 17,517
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  真纳  CHENNAH
萧进平 (马华) 4,097票 
侯威雄 (行动) 2,793票 
多数票:1,304张
废 票:231张
投票率:72.77%
选民: 9,898
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  葫芦顶  PERTANG
拉萨曼梳 (巫统) 3,887票 
哈林阿兹兹 (公正) 1,892票 
多数票:1,995张
废 票:198张
投票率:73.78%
选民: 8,173
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  双溪镭  SUNGAI LUI
再纳阿比丁 (巫统) 6,791票 
卡特兰玛曼 (回教) 2,416票 
多数票:4,375张
废 票:224张
投票率:79.02%
选民: 12,163
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  格拉旺  KLAWANG
尤努斯拉末 (巫统) 3,379票 
赛夫巴哈里 (回教) 2,538票 
多数票:841张
废 票:89张
投票率:74.33%
选民: 8,448
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  斯汀  SERTING
三苏卡哈 (巫统) 7,618票 
苏敏基 (回教) 3,240票 
多数票:4,378张
废 票:229张
投票率:75.58%
选民: 14,687
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  巴弄  PALONG
阿兹斯三苏丁 (巫统) 6,942票 
乐宾比翰 (公正) 2,725票 
多数票:4,217张
废 票:325张
投票率:79.51%
选民: 12,567
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  遮浪巴当  JERAM PADANG
莫根 (国大) 4,185票 
玛诺哈兰卡南 (公正) 2,337票 
多数票:1,848张
废 票:283张
投票率:68.72%
选民: 9,960
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  马口  BAHAU
张聒翔 (行动) 6,188票 
林辉明 (马华) 5,351票 
多数票:837张
废 票:307张
投票率:72.80%
选民: 16,264
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  冷京  LENGGENG
慕斯达法 (巫统) 5,555票 
祖基菲里 (回教) 4,270票 
多数票:1,285张
废 票:188张
投票率:77.75%
选民: 12,879
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  汝来  NILAI
叶耀荣 (行动) 6,755票 
赖日辉 (马华) 4,861票 
多数票:1,894张
废 票:275张
投票率:73.54%
选民: 16,009
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  罗白  LOBAK
陆兆福 (行动) 9,244票 
萧开文 (马华) 2,613票 
多数票:6,631张
废 票:143张
投票率:77.50%
选民: 15,162
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  沉香  TEMIANG
吴金财 (行动) 4,290票 
李麒昌 (马华) 2,952票 
多数票:1,338张
废 票:174张
投票率:75.99%
选民: 9,848
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  小甘密  SIKAMAT
阿米努丁哈伦 (公正) 6,036票 
尤索夫 (巫统) 5,537票 
多数票:499张
废 票:203张
投票率:76.37%
选民: 15,491
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  暗邦岸  AMPANGAN
拉昔拉迪夫 (公正) 5,679票 
莫哈末诺 (巫统) 5,514票 
多数票:165张
废 票:236张
投票率:74.96%
选民: 15,286
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  爪西  JUASSEH
拉兹凯尔 (巫统) 4,169票 
卡查里奥斯曼 (公正) 2,101票 
多数票:2,068张
废 票:160张
投票率:75.69%
选民: 8,495
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  神安池  SERI MENANTI
阿都沙末 (巫统) 3,934票 
莫哈末诺 (回教) 1,743票 
多数票:2,191张
废 票:139张
投票率:76.11%
选民: 7,653
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  新那灵  SENALING
依斯迈拉欣 (巫统) 3,646票 
查哈鲁丁 (回教) 1,632票 
多数票:2,014张
废 票:133张
投票率:77.25%
选民: 7,014
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  庇劳  PILAH
安南阿布哈山 (巫统) 4,359票 
阿斯玛安巴西 (公正) 3,101票 
多数票:1,258张
废 票:182张
投票率:73.05%
选民: 10,513
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  柔河  JOHOL
罗斯兰 (巫统) 3,737票 
卡玛鲁丁 (回教) 2,474票 
多数票:1,263张
废 票:226张
投票率:74.39%
选民: 8,653
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  拉务  LABU
哈欣鲁斯迪 (巫统) 5,451票 
莫达阿末 (公正) 4,046票 
多数票:1,405张
废 票:204张
投票率:77.76%
选民: 12,477
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  武吉甲巴央  BUKIT KEPAYANG
谢琪清 (行动) 9,333票 
郑启文 (民政) 3,633票 
多数票:5,700张
废 票:187张
投票率:79.67%
选民: 16,510
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  拉杭  RAHANG
阿鲁姆甘 (行动) 5,868票 
叶志强 (马华) 4,777票 
多数票:1,091张
废 票:290张
投票率:77.11%
选民: 14,262
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  万茂  MAMBAU
黄美美 (行动) 9,580票 
吴绍阀 (马华) 3,491票 
多数票:6,089张
废 票:169张
投票率:81.31%
选民: 16,298
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  新那旺  SENAWANG
古纳 (行动) 6,512票 
胡侠岐 (民政) 3,177票 
多数票:3,335张
废 票:150张
投票率:78.32%
选民: 12,568
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  芭蕾  PAROI
莫哈末道菲 (回教) 9,423票 
查哈鲁丁 (巫统) 8,316票 
多数票:1,107张
废 票:209张
投票率:78.39%
选民: 23,060
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  珍邦  CHEMBONG
再夫巴哈林 (巫统) 7,017票 
查卡里亚 (回教) 2,944票 
多数票:4,073张
废 票:175张
投票率:78.13%
选民: 12,997
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  晏斗  RANTAU
莫哈末哈山 (巫统) 7,739票 
爱莎兰莎 (公正) 3,956票 
多数票:3,783张
废 票:271张
投票率:80.77%
选民: 15,124
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  高岛  KOTA
阿瓦鲁丁 (巫统) 6,278票 
阿芝哈 (回教) 2,665票 
多数票:3,613张
废 票:244张
投票率:78.52%
选民: 11,715
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  朱湖  CHUAH
蔡同财 (公正) 4,415票 
符明治 (马华) 3,091票 
多数票:1,324张
废 票:164张
投票率:75.61%
选民: 10,159
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  芦骨  LUKUT
欧阳丁清 (行动) 5,579票 
石隆发 (马华) 3,161票 
多数票:2,418张
废 票:180张
投票率:79.13%
选民: 11,276
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  巴干槟榔  BAGAN PINANG
阿兹曼 (巫统) 6,430票 
南里依斯迈 (回教) 4,097票 
多数票:2,333张
废 票:384张
投票率:81.59%
选民: 14,192
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  宁宜  LINGGI
依斯迈 (巫统) 5,510票 
南兰 (公正) 3,935票 
多数票:1,575张
废 票:296张
投票率:77.20%
选民: 12,711
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N33  波徳申  PORT DICKSON
拉威慕努沙米 (公正) 4,475票 
拉惹哥巴鲁 (国大) 3,742票 
基华古玛 (独立) 196票 
多数票:733张
废 票:177张
投票率:72.73%
选民: 11,848
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N34  金马士  GEMAS
再娜 (巫统) 10,811票 
莫哈末马鲁 (回教) 2,846票 
多数票:7,965张
废 票:345张
投票率:79.18%
选民: 17,966
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N35  利民济  GEMENCHEH
莫哈末卡米尔 (巫统) 6,600票 
查卡里亚卡林 (回教) 3,359票 
多数票:3,241张
废 票:260张
投票率:73.68%
选民: 13,870
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N36  乐巴  REPAH
威拉班 (行动) 5,977票 
叶祥福 (马华) 5,424票 
多数票:553张
废 票:441张
投票率:74.86%
选民: 15,819
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N01  瓜拉勿述  KUALA BESUT
阿都拉曼莫达 (巫统) 7,123票 
聂莫哈末查瓦威沙烈 (回教) 4,492票 
多数票:2,631张
废 票:140张
投票率:85.61%
选民: 14,180
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N02  哥打布特拉  KOTA PUTERA
莫哈末柏希米尤索 (巫统) 8,090票 
莫哈末阿敏 (公正) 4,758票 
多数票:3,332张
废 票:166张
投票率:84.01%
选民: 15,559
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N03  日底  JERTIH
依德利斯祖索 (巫统) 7,912票 
莫哈末哈山沙烈 (回教) 4,866票 
多数票:3,046张
废 票:144张
投票率:83.84%
选民: 15,449
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N04  乌鲁勿述  HULU BESUT
那威莫哈末 (巫统) 6,740票 
末辛哈山 (回教) 4,287票 
多数票:2,453张
废 票:147张
投票率:84.88%
选民: 13,165
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N05  查比  JABI
南兰阿里 (巫统) 6,364票 
阿兹曼依布拉欣 (回教) 5,560票 
多数票:804张
废 票:151张
投票率:85.82%
选民: 14,070
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N06  柏迈苏里  PERMAISURI
阿都哈林祖索 (巫统) 8,652票 
旺拉欣旺韩沙 (公正) 5,013票 
多数票:3,639张
废 票:245张
投票率:86.54%
选民: 16,073
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N07  浪卡  LANGKAP
阿沙哈里依德利斯 (巫统) 6,682票 
东姑阿末东姑胡先 (回教) 4,131票 
多数票:2,551张
废 票:219张
投票率:84.56%
选民: 13,066
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N08  峇都拉吉  BATU RAKIT
卡山仄末 (巫统) 5,590票 
三苏丁阿都瓦哈 (回教) 4,104票 
多数票:1,486张
废 票:117张
投票率:86.74%
选民: 11,311
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N09  德布  TEPUH
莫哈末南利诺 (巫统) 8,455票 
阿布巴卡阿都拉 (回教) 8,025票 
多数票:430张
废 票:192张
投票率:84.21%
选民: 19,850
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N10  直落巴苏  TELUK PASU
阿都拉欣莫哈末沙益 (巫统) 7,279票 
利杜安哈欣 (回教) 6,817票 
多数票:462张
废 票:141张
投票率:88.37%
选民: 16,126
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N11  对面港  SEBERANG TAKIR
阿末拉兹阿都拉曼 (巫统) 6,440票 
慕沙菲 (公正) 4,010票 
多数票:2,430张
废 票:202张
投票率:84.06%
选民: 12,750
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N12  武吉登卡  BUKIT TUNGGAL
阿利亚斯拉萨 (回教) 5,483票 
端阿礼夫沙希布法迪拉 (巫统) 5,147票 
多数票:336张
废 票:103张
投票率:86.02%
选民: 12,488
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N13  华嘉孟柏浪  WAKAF MEMPELAM
阿都瓦希恩都 (回教) 9,645票 
奥特曼阿旺 (巫统) 7,452票 
多数票:2,193张
废 票:156张
投票率:83.98%
选民: 20,573
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N14  万达  BANDAR
杜振耀 (马华) 7,831票 
阿都玛纳夫仄末 (公正) 6,689票 
多数票:1,142张
废 票:231张
投票率:77.90%
选民: 18,953
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N15  拉当  LADANG
东姑哈山东姑奥玛 (回教) 6,723票 
旺希山旺沙烈 (巫统) 6,692票 
多数票:31张
废 票:285张
投票率:81.67%
选民: 16,777
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N16  峇都布洛  BATU BURUK
赛阿兹曼赛那瓦威 (回教) 10,672票 
诺蒂雅娜沙菲益 (巫统) 9,511票 
多数票:1,161张
废 票:212张
投票率:85.04%
选民: 24,022
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N17  阿罗林巴  ALUR LIMBAT
阿利亚斯阿都拉 (巫统) 8,735票 
慕斯达法阿里 (回教) 7,936票 
多数票:799张
废 票:228张
投票率:85.84%
选民: 19,694
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N18  武吉巴容  BUKIT PAYUNG
莫哈末诺韩沙 (回教) 7,324票 
再迪慕达 (巫统) 7,209票 
多数票:115张
废 票:130张
投票率:87.64%
选民: 16,733
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N19  鲁仁当  RU RENDANG
哈迪阿旺 (回教) 9,379票 
拉查里依德利斯 (巫统) 6,693票 
多数票:2,686张
废 票:137张
投票率:86.23%
选民: 18,798
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N20  彭加兰柏浪干  PENGKALAN BERANGAN
亚哈耶卡迪莫哈末 (巫统) 8,900票 
莫哈末德拉曼 (回教) 7,970票 
多数票:930张
废 票:295张
投票率:87.64%
选民: 19,588
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N21  德里蒙  TELEMUNG
罗兹玛末 (巫统) 8,619票 
恩姑阿布巴卡 (公正) 2,726票 
多数票:5,893张
废 票:212张
投票率:87.86%
选民: 13,275
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N22  马尼  MANIR
哈仑泰益 (回教) 5,336票 
旺沙卡旺恩孟 (巫统) 4,904票 
多数票:432张
废 票:99张
投票率:88.84%
选民: 11,657
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N23  瓜拉勿浪  KUALA BERANG
莫哈末查华威依斯迈 (巫统) 6,444票 
慕尤丁阿都拉昔 (回教) 4,852票 
多数票:1,592张
废 票:156张
投票率:88.01%
选民: 13,040
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N24  阿济  AJIL
罗苏瓦希 (巫统) 8,530票 
莫哈末拉兹基阿利亚斯 (回教) 3,803票 
多数票:4,727张
废 票:186张
投票率:86.17%
选民: 14,543
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N25  铁山  BUKIT BESI
丁阿当 (巫统) 6,037票 
诺丁奥特曼 (回教) 3,545票 
多数票:2,492张
废 票:144张
投票率:84.51%
选民: 11,520
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N26  兰道阿邦  RANTAU ABANG
查阿巴莫哈末阿迪 (巫统) 7,372票 
阿兹曼沙巴威阿都拉尼 (回教) 6,582票 
多数票:790张
废 票:217张
投票率:86.02%
选民: 16,499
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N27  苏拉  SURA
旺哈山莫哈末南利 (回教) 7,000票 
莫哈末罗斯里哈仑 (巫统) 6,000票 
多数票:1,000张
废 票:128张
投票率:81.64%
选民: 16,123
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N28  北加  PAKA
莫哈末阿礼芬阿都拉 (巫统) 8,806票 
沙迪夫巴哈里玛末 (回教) 8,462票 
多数票:344张
废 票:187张
投票率:84.36%
选民: 20,709
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N29  甘马仕  KEMASIK
罗斯里奥特曼 (巫统) 7,475票 
莫哈末马哈迪那威 (回教) 5,357票 
多数票:2,118张
废 票:129张
投票率:83.83%
选民: 15,470
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N30  基惹  KIJAL
阿末沙益 (巫统) 8,169票 
哈兹里祖索 (回教) 5,012票 
多数票:3,157张
废 票:176张
投票率:85.80%
选民: 15,568
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N31  朱盖  CUKAI
莫哈末阿旺特拉 (巫统) 9,541票 
哈那菲亚末 (回教) 8,772票 
多数票:769张
废 票:193张
投票率:81.00%
选民: 22,877
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
N32  阿益布爹  AIR PUTIH
旺阿都哈金旺莫达 (巫统) 10,771票 
依斯迈哈仑 (回教) 6,950票 
多数票:3,821张
废 票:248张
投票率:85.27%
选民: 21,091
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P140  昔加末  SEGAMAT
S.苏巴马廉 (国大) 15,921票 
彭学良 (行动) 12,930票 
多数票:2,991张
废 票:847张
投票率:72.96%
选民: 40,708
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P141  士基江  SEKIJANG
峇哈仑 (巫统) 17,979票 
朱可利沙烈 (公正) 8,112票 
多数票:9,867张
废 票:622张
投票率:76.03%
选民: 35,138
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P142  拉美士  LABIS
蔡智勇 (马华) 13,658票 
张颖群 (行动) 9,564票 
多数票:4,094张
废 票:816张
投票率:71.95%
选民: 33,468
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P143  巴莪  PAGOH
慕尤丁 (巫统) 21,028票 
罗沙里嘉米尔 (回教) 8,447票 
多数票:12,581张
废 票:787张
投票率:75.70%
选民: 40,042
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P144  礼让  LEDANG
哈敏沙慕礼 (巫统) 25,319票 
刘德海 (公正) 17,702票 
多数票:7,617张
废 票:1,433张
投票率:75.99%
选民: 58,501
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P145  峇吉里  BAKRI
余德华 (行动) 21,051票 
郑贝川 (马华) 20,329票 
多数票:722张
废 票:1,561张
投票率:76.55%
选民: 56,372
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P146  麻坡  MUAR
拉沙里依布拉欣 (巫统) 16,986票 
纳比丁布丁 (公正) 12,325票 
多数票:4,661张
废 票:902张
投票率:73.91%
选民: 41,019
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P147  巴力士隆  PARIT SULONG
诺莱妮 (巫统) 26,066票 
法依沙 (回教) 12,467票 
多数票:13,599张
废 票:1,033张
投票率:78.91%
选民: 50,233
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P148  阿依淡  AYER HITAM 
魏家祥 (马华) 20,230票 
胡申苏甲 (回教) 6,321票 
多数票:13,909张
废 票:907张
投票率:78.98%
选民: 34,805
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P149  四加亭  SRI GADING
莫哈末阿兹斯 (巫统) 19,641票 
阿里马库 (公正) 8,767票 
多数票:10,874张
废 票:738张
投票率:78.43%
选民: 36,845
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P150  峇株巴辖  BATU PAHAT
莫哈末布卡 (巫统) 32,461票 
慕哈末阿都拉 (公正) 19,757票 
多数票:12,704张
废 票:1,768张
投票率:77.21%
选民: 70,069
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P151  新邦令金  SIMPANG RENGGAM
梁德明 (民政) 16,450票 
阿丹恭邦 (回教) 8,597票 
多数票:7,853张
废 票:924张
投票率:74.58%
选民: 34,859
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P152  居銮  KLUANG
何国忠 (马华) 27,970票 
黄南华 (行动) 24,189票 
多数票:3,781张
废 票:1,884张
投票率:76.60%
选民: 71,233
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P153  森波浪  SEMBRONG
希山慕丁 (巫统) 17,988票 
李尚 (公正) 6,418票 
多数票:11,570张
废 票:739张
投票率:75.98%
选民: 33,181
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P154  丰盛港  MERSING
阿都拉迪 (巫统) 20,116票 
沙哈阿都拉 (回教) 6,380票 
多数票:13,736张
废 票:57张
投票率:75.50%
选民: 36,445
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P155  东南镇  TENGGARA
哈丽玛 (巫统) 19,031票 
沙烈法敏 (回教) 4,982票 
多数票:14,049张
废 票:1,336张
投票率:78.96%
选民: 32,297
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P156  哥打丁宜  KOTA TINGGI
赛哈密 (巫统) 22,682票 
翁嘉化 (回教) 3,721票 
多数票:18,961张
废 票:653张
投票率:79.29%
选民: 34,190
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P157  边佳兰  PENGERANG
阿莎丽娜 (巫统) 0票 
多数票:0张
废 票:0张
投票率:0.00%
选民: 33,002
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P158  地不佬  TEBRAU
邓文村 (马华) 30,860票 
罗斯来尼 (回教) 16,202票 
多数票:14,658张
废 票:1,525张
投票率:77.70%
选民: 62,505
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P159  巴西古当  PASIR GUDANG
莫哈末卡立 (巫统) 35,849票 
莫哈末尼占 (公正) 18,568票 
多数票:17,281张
废 票:1,211张
投票率:76.71%
选民: 72,862
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P160  新山  JOHOR BAHRU
沙礼尔 (巫统) 43,143票 
哈山卡林 (人民党) 17,794票 
多数票:25,349张
废 票:1,391张
投票率:69.47%
选民: 89,725
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P161  埔来  PULAI
鲁嘉兹南 (巫统) 38,036票 
阿都拉依迪利斯 (回教) 17,587票 
多数票:20,449张
废 票:1,079张
投票率:71.42%
选民: 79,622
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P162  振林山  GELANG PATAH
曾亚英 (马华) 33,630票 
查莉哈 (公正) 24,779票 
多数票:8,851张
废 票:2,244张
投票率:77.19%
选民: 78,676
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P163  古来  KULAI
黄家定 (马华) 32,017票 
吴柏松 (行动) 20,273票 
多数票:11,744张
废 票:1,327张
投票率:76.69%
选民: 67,358
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P164  笨珍  PONTIAN
阿末马斯兰 (巫统) 23,121票 
莫哈末安华沙烈 (公正) 8,677票 
多数票:14,444张
废 票:1,008张
投票率:75.83%
选民: 43,264
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P165  丹绒比艾  TANJONG PIAI
黄日升 (马华) 23,302票 
阿末顿 (行动) 10,931票 
多数票:12,371张
废 票:1,117张
投票率:77.35%
选民: 45,701
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P4  浮罗交怡  LANGKAWI
阿布峇卡 (巫统) 13,762票 
万沙叻万依沙 (公正) 8,792票 
多数票:4,970张
废 票:670张
投票率:78.71%
选民: 29,567
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P5  尤仑  JERLUN
慕克力 (巫统) 19,424票 
依德力斯 (回教) 17,219票 
多数票:2,205张
废 票:599张
投票率:81.83%
选民: 45,513
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P6  古邦巴素  KUBANG PASU
佐哈励 (巫统) 24,179票 
依萨依斯迈 (回教) 17,119票 
多数票:7,060张
废 票:928张
投票率:79.19%
选民: 53,323
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P7  巴东得腊  PADANG TERAP
莫哈末纳西 (回教) 15,003票 
卡查理依布拉欣 (巫统) 14,634票 
多数票:369张
废 票:770张
投票率:85.89%
选民: 35,403
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P8  波各先那  POKOK SENA
马夫兹 (回教) 29,687票 
阿都拉曼依布拉欣 (巫统) 23,956票 
多数票:5,731张
废 票:1,039张
投票率:79.44%
选民: 69,631
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P9  亚罗士打  ALOR SETAR
曹智雄 (马华) 20,741票 
魏晓隆 (公正) 20,557票 
多数票:184张
废 票:1,757张
投票率:73.28%
选民: 58,957
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P10  吉打港口  KUALA KEDAH
阿末卡欣 (公正) 35,689票 
哈欣耶哈耶 (巫统) 28,671票 
多数票:7,018张
废 票:1,385张
投票率:79.08%
选民: 83,132
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P11  笨筒  PENDANG
莫哈末哈亚迪奥斯曼 (回教) 27,311票 
莫哈末罗再 (巫统) 23,238票 
多数票:4,073张
废 票:991张
投票率:84.02%
选民: 61,346
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P12  日莱  JERAI
莫哈末费道嘉亚法 (回教) 26,510票 
峇达鲁丁 (巫统) 24,211票 
多数票:2,299张
废 票:1,070张
投票率:78.78%
选民: 65,739
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P13  锡  SIK
仄尤达仄尼 (回教) 16,864票 
奥斯曼 (巫统) 16,383票 
多数票:481张
废 票:505张
投票率:83.67%
选民: 40,339
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P14  马莫  MERBOK
拉昔丁 (公正) 25,541票 
达祖勿鲁斯 (巫统) 22,443票 
多数票:3,098张
废 票:1,338张
投票率:77.15%
选民: 64,443
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P15  双溪大年  SUNGAI PETANI
佐哈里阿都 (公正) 33,822票 
再努丁 (巫统) 24,441票 
多数票:9,381张
废 票:986张
投票率:77.84%
选民: 76,284
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P16  华玲  BALING
达依阿查慕登 (回教) 36,074票 
阿都阿兹 (巫统) 28,461票 
多数票:7,613张
废 票:1,154张
投票率:83.47%
选民: 78,784
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P17  巴东色海  PADANG SERAI
哥巴拉克里斯南 (公正) 28,774票 
梅振仁 (马华) 17,036票 
多数票:11,738张
废 票:1,259张
投票率:79.48%
选民: 59,218
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P18  居林万拉峇鲁  KULIM-BANDAR BARU
祖基菲里诺丁 (公正) 22,255票 
阿都阿兹锡塞法兹尔 (巫统) 16,672票 
多数票:5,583张
废 票:1,022张
投票率:77.28%
选民: 51,995
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P19  道北  TUMPAT
卡马鲁丁查化 (回教) 36,714票 
阿斯拉 (巫统) 27,337票 
多数票:9,377张
废 票:1,032张
投票率:81.49%
选民: 80,072
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P20  彭加兰芝巴  PENGKALAN CHEPA
阿都哈林阿都拉曼 (回教) 26,763票 
拉欣莫哈末欣 (巫统) 15,452票 
多数票:11,311张
废 票:564张
投票率:82.23%
选民: 52,350
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P21  哥打峇鲁  KOTA BHARU
旺阿都拉欣旺阿都拉 (回教) 32,129票 
法米沙烈 (巫统) 20,841票 
多数票:11,288张
废 票:609张
投票率:78.68%
选民: 68,261
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P22  巴西马  PASIR MAS
依布拉欣阿里 (回教) 28,673票 
阿末拉斯迪 (巫统) 19,682票 
多数票:8,991张
废 票:864张
投票率:82.74%
选民: 59,640
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P23  兰斗班让  RANTAU PANJANG
茜蒂再拉莫哈末尤索夫 (回教) 19,344票 
莫哈末阿芬迪尤索夫 (巫统) 14,858票 
依斯马艾发 (独立) 330票 
多数票:4,486张
废 票:837张
投票率:78.11%
选民: 45,384
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P24  古邦阁亮  KUBANG KERIAN
沙拉胡丁阿尤 (回教) 27,179票 
阿都卡尼马末 (巫统) 16,537票 
多数票:10,642张
废 票:638张
投票率:83.14%
选民: 53,496
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P25  万捷  BACHOK
纳沙鲁丁末依沙 (回教) 28,835票 
阿旺阿迪 (巫统) 25,934票 
多数票:2,901张
废 票:811张
投票率:85.98%
选民: 64,808
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P26  格德烈  KETEREH
阿都阿兹阿都卡迪 (公正) 21,738票 
安华慕沙 (巫统) 21,338票 
多数票:400张
废 票:993张
投票率:84.95%
选民: 52,240
巫: N/A
华: N/A
印: N/A
其他: N/A
P27  丹那美拉  TANAH MERAH
安兰阿都卡尼 (公正) 17,554票 
沙阿里哈山 (巫统) 15,970票 
阿斯马迪阿布峇卡 (独立) 1,439票 
多数票:1,584张